Indeks 
Protokół
PDF 255kWORD 76k
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
 15.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (debata)
 16.Powodzie w Europie (debata)
 17.Normy minimalne dla mniejszości w UE (krótka prezentacja)
 18.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (krótka prezentacja)
 19.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 25 października 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.07.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym przypomniał, że w imieniu Parlamentu wziął udział w paryskich uroczystościach upamiętniających setną rocznicę podpisania rozejmu kończącego pierwszą wojnę światową; ponadto złożył hołd pamięci 17 milionów osób, które w tej wojnie straciły życie, podkreślił znaczenie integracji europejskiej dla obrony ideałów pokoju, wolności i dobrobytu, i przypomniał o wpływie, jaki koniec pierwszego konfliktu ogólnoświatowego miał dla istnienia niektórych spośród państw europejskich.

Przewodniczący w imieniu Parlamentu złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofalnych powodzi, które dotknęły niedawno niektóre regiony we Włoszech; podkreślił, że Unia może przyznać pomoc z Funduszu Solidarności, i zaznaczył, że Parlament dokłada starań, by pomoc przyznawano jak najszybciej, a także wyraził zaniepokojenie z powodu coraz większej liczby takich niszczycielskich zjawisk pogodowych, będących konsekwencją zmian klimatu na świecie. Przypomniał, że w grudniu w Katowicach odbędzie się posiedzenie COP 24 i że będzie to okazja do utrwalenia europejskiej pierwszoplanowej roli w walce z globalnym ociepleniem.

Przewodniczący z zadowoleniem przyjął uniewinnienie przez pakistański sąd najwyższy Asii Bibi, którą w 2010 r. skazano na śmierć za bluźnierstwo, oraz jej uwolnienie, i potwierdził, że jest w kontakcie z Jánem Figľem, specjalnym wysłannikiem ds. propagowania wolności wyznania i przekonań poza Unią Europejską, i z władzami pakistańskimi, by wspierać starania o zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa Asii Bibi i jej rodzinie.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Skład Parlamentu

Artis Pabriks został wybrany na posła do parlamentu krajowego Łotwy, a Sander Loones mianowany ministrem obrony i służby publicznej w rządzie Belgii ze skutkiem odpowiednio od 6 i od 12 listopada 2018 r.

Parlament odnotował fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcje te są niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem odpowiednio od 6 i od 12 listopada 2018 r.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde, by umożliwić przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez sąd okręgowy w Paryżu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Skład grup politycznych

Emmanuel Maurel nie jest już czonkiem grupy S&D; zasiadał wśród posłów niezrzeszonych od 26 października 2018 r.

Emmanuel Maurel przystąpił następnie do grupy GUE/NGL ze skutkiem od 6 listopada 2018 r.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujący wniosek o nominację:

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu: Heinz K. Becker

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja EMPL: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Sprawozdawca Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Sprawozdawca Paul Tang (A8-0363/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Sprawozdawca Ashley Fox (A8-0364/2018;

—   komisja INTA: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   komisja IMCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 13 listopada 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Głos zabrał Jerzy Buzek, który odniósł się do oświadczenia Przewodniczącego w sprawie obchodów setnej rocznicy końca pierwszej wojny światowej.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, PECH

- Zmiana statutu EBI (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG, ECON

- Propozycja nominacji na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2017/2282(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (2017/2281(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji (2018/2081(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych (2017/2270(INL)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A8-0331/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (2018/2157(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (2018/2083(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Sprawozdanie w sprawie usług opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (2018/2077(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Sprawozdanie w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE (2018/2036(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000088/2018), które skierowali: Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano i Sylvie Goddyn, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, do Komisji: Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (B8-0417/2018).


13. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji listopadowej w 2018 r. (PE 630.251/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

°
° ° °

Głos zabrali: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias i Piernicola Pedicini (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

°
° ° °

Środa

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następującą zmianę:

- Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące sprawy Asii Bibi i sytuacji mniejszości religijnych w Pakistanie (pkt 78 PDOJ) przeniesiono na jedną z późniejszych sesji miesięcznych.

Parlament zatwierdził wniosek.

Poniedziałek

Wniosek grupy ECR o wpisanie w czwartym punkcie porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie Albanii, zwłaszcza łamania praw greckiej mniejszości etnicznej w Epirze Północnym i zabójstwa Konstantinosa Katsifasa. Debatę miałoby zakończyć złożenie projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod glosowanie w czwartek.

Głos zabrali: Notis Marias w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek (Przewodniczący poprosił Notisa Mariasa o udzielenie wyjaśnień, a Notis Marias ich udzielił), i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, przeciwko wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (48 głosów za, 208 przeciw, 200 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek, Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


14. Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)


Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 15.1.2018).

Sprawa została przekazana komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu dnia 17 stycznia 2018 r. (pkt 10 ust. 5 protokołu z dnia 17.1.2018 r., pkt 10 ust. 6 protokołu z dnia 17.1.2018 r. i pkt 10 ust. 4 protokołu z dnia 17.1.2018 r.).


Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde i José Blanco López przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jytte Guteland (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Bas Eickhout (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Eleonora Evi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi i Jakop Dalunde.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał José Blanco López.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 13.11.2018, pkt 4.4 protokołu z dnia 13.11.2018 i pkt 4.5 protokołu z dnia 13.11.2018.


15. Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (debata)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn i Isabelle Thomas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Ruža Tomašić.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 13.11.2018.


16. Powodzie w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Powodzie w Europie (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Remo Sernagiotto w imieniu grupy ECR, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

Głos zabrała Corina Crețu.

Debata została zamknięta.


17. Normy minimalne dla mniejszości w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE [2018/2036(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy dokonał prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Georgios Epitideios, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Csabę Sógora, Sotirios Zarianopoulos i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.8 protokołu z dnia 13.11.2018.


18. Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii [2018/2083(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană i Notis Marias.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.9 protokołu z dnia 13.11.2018.


19. Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji [2018/2081(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer i Notis Marias.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 13.11.2018.


20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer i Andrejs Mamikins.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 630.251/OJMA).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna