Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (συζήτηση)
CRE

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας [2018/0166R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Οι Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και ο Jean Arthuis (αναπληρωτής του εισηγητή Gérard Deprez) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Helmut Scholz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Brando Benifei (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ivo Belet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Derek Vaughan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Λευτέρης Χριστοφόρου, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin και Lambert van Nistelrooij.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Γιώργος Γραμματικάκης, Tamás Deutsch, Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI) και Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Κώστας Μαυρίδης, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Μαρία Σπυράκη, Mairead McGuinness και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου