Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk

4. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0440)


4.2. Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropské rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání [2018/2081(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energetická účinnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0442)


4.4. Správa energetické unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0443)


4.5. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schváleno (P8_TA(2018)0444)


4.6. Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2018)0445)

Vystoupení

Ruža Tomašić (zpravodajka) před hlasováním.


4.7. Právní stát v Rumunsku (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Rozprava se konala dne3. října 2018 (bod 3 zápisu ze dne 3.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL a Monica Macovei o právním státě v Rumunsku (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimální standardy pro menšiny v EU (hlasování)

Zpráva o minimálních standardech pro menšiny v EU [2018/2036(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0353/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (hlasování)

Zpráva o digitalizaci pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií [2018/2083(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0448)

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění