Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0440)


4.2. EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet [2018/2081(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energieffektivitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0442)


4.4. Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0443)


4.5. Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0444)


4.6. Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0445)

Indlæg

Ruža Tomašić (ordfører), inden afstemningen.


4.7. Retsstatsprincippet i Rumænien (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 3. oktober 2018 (punkt 3 i protokollen af 3.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Sophia in ’t Veld og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer et Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen og Monica Macovei, om retsstatsprincippet i Rumænien (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimumsstandarder for mindretal i EU (afstemning)

Betænkning om minimumsstandarder for mindretal i EU [2018/2036(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0353/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (afstemning)

Betænkning om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi [2018/2083(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0448)

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse