Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 246kWORD 73k
Teisipäev, 13. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Hääletused
  4.1.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.3.Energiatõhusus ***I (hääletus)
  4.4.Energialiidu juhtimine ***I (hääletus)
  4.5.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (hääletus)
  4.6.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  4.7.Õigusriik Rumeenias (hääletus)
  4.8.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (hääletus)
  4.9.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine - ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)
 12.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine ***I (arutelu)
 14.Virtuaalvääringute ja algmüntide pakkumise õiguslik reguleerimine (arutelu)
 15.ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (arutelu)
 16.Humanitaarviisad (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.03.


2. Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (arutelu)

Vaheraport, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021-2027 - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks [2018/0166R(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis (kes asendas raportöör Gérard Deprez'd) tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Željana Zovko (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Gerben-Jan Gerbrandy (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Brando Benifei (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Ivo Belet (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Derek Vaughan (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Fabio Massimo Castaldo (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Iratxe García Pérez (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Lambert van Nistelrooij.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Jerzy Buzek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ja Jean Arthuis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.1.

(Istung katkestati hääletamise eel kell 11.45.)


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0440)


4.2. ELi arenguabi hariduse valdkonnas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi arenguabi kohta hariduse valdkonnas [2018/2081(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energiatõhusus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0442)


4.4. Energialiidu juhtimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöörid: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0443)


4.5. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0444)


4.6. Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0445)

Sõnavõtud

Ruža Tomašić (raportöör) enne hääletust.


4.7. Õigusriik Rumeenias (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriik Rumeenias (2018/2844(RSP))

Arutelu toimus 3. oktoobril 2018 (3.10.2018 protokollipunkt 3).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer, fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monica Macovei õigusriigi kohta Rumeenias (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0446)


4.8. Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (hääletus)

Raport vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis [2018/2036(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0353/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0447)


4.9. Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (hääletus)

Raport arengut soodustava digitaliseerimise kohta: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil [2018/2083(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0448)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ja Jude Kirton-Darling

Raport: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias

Raport: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias

Raport: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García ja Dubravka Šuica

Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ja Siegfried Mureşan

Raport: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ja Notis Marias

Raport: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer ja Adam Szejnfeld.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.24.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.04.


8. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga (2018/2733(RSP))

President võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Angela Merkel (Saksamaa Liitvabariigi kantsler).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel ja Martin Sonneborn (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Angela Merkel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano ja Dariusz Rosati.

Sõna võttis Angela Merkel.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Jörg Meuthen (asepresident tegi täpsustuse).


10. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad ametiasutused on edastanud taotluse Georgios Epitideiose, Lampros Fountoulise ja Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmiseks seoses nende vastu esitatavate süüdistustega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


11. ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine - ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (arutelu)

Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2017/2282(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Raport ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2017/2281(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins ja Petras Auštrevičius tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jaromír Štětina, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Sajjad Karim.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Andrejs Mamikins ja Petras Auštrevičius.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.9 ja 14.11.2018 protokollipunkt 14.10.


12. Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)

Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2018/2157(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige), komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post ja Ernest Urtasun.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Costas Mavrides.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Sabine Lösing.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.3.


13. Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eva Maydell (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Andreas Schwab.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.4.


14. Virtuaalvääringute ja algmüntide pakkumise õiguslik reguleerimine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Virtuaalvääringute ja algmüntide pakkumise õiguslik reguleerimine (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere ja Anne Sander.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


15. ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ja Richard Sulík.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


16. Humanitaarviisad (arutelu)

Raport soovituste kohta humanitaarviisade komisjonile [2017/2270(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid João Pimenta Lopes (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Innocenzo Leontini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Kateřina Konečná ja Notis Marias.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Juan Fernando López Aguilar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.11.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 630.251/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusalane teave