Rodyklė 
Protokolas
PDF 254kWORD 75k
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (diskusijos)
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Latvijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.2.ES parama vystymuisi švietimo srityje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.3.Energijos vartojimo efektyvumas ***I (balsavimas)
  4.4.Energetikos sąjungos valdymas ***I (balsavimas)
  4.5.Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  4.6.Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (balsavimas)
  4.7.Teisės viršenybė Rumunijoje (balsavimas)
  4.8.ES mažumoms taikomi minimalūs standartai (balsavimas)
  4.9.Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Diskusijos su Vokietijos Kanclere Angela Merkel Europos ateities tema (diskusijos)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Prašymas atšaukti imunitetą
 11.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas - ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (diskusijos)
 12.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 13.Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I (diskusijos)
 14.Virtualiųjų valiutų ir pradinio kriptomonetų platinimo reguliavimas (diskusijos)
 15.ES valstybių narių parama JT pasauliniam susitarimui dėl migracijos (diskusijos)
 16.Humanitarinės vizos (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.03 val.


2. Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (diskusijos)

Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ [2018/0166R(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ir Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ir Jean Arthuis, pavaduojantis pranešėją Gérard Deprez, pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Željana Zovko (DEVE komiteto nuomonės referentė), Helmut Scholz (INTA komiteto nuomonės referentas), Inés Ayala Sender (CONT komiteto nuomonės referentė), Gerben-Jan Gerbrandy (CONT komiteto nuomonės referentas), Brando Benifei (EMPL komiteto nuomonės referentas), Ivo Belet (ENVI komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet (TRAN komiteto nuomonės referentas), Derek Vaughan (REGI komiteto nuomonės referentas), Fabio Massimo Castaldo (AFCO komiteto nuomonės referentas), Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ir Lambert van Nistelrooij.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas) ir Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness ir Ivana Maletić.

Kalbėjo Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski ir Jean Arthuis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.1 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. iki balsavimui skirto laiko)


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Latvijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Latvijai [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0440)


4.2. ES parama vystymuisi švietimo srityje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje [2018/2081(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energijos vartojimo efektyvumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0442)


4.4. Energetikos sąjungos valdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0443)


4.5. Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0444)


4.6. Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0445)

Kalbėjo:

Ruža Tomašić (pranešėja), prieš balsavimą.


4.7. Teisės viršenybė Rumunijoje (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisės viršenybė Rumunijoje (2018/2844(RSP))

Diskusijos vyko 2018 spalio 3 d. (2018 10 03 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu ir Monica Macovei – dėl teisės viršenybės Rumunijoje (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0446)


4.8. ES mažumoms taikomi minimalūs standartai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES mažumoms taikomų minimalių standartų [2018/2036(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: József Nagy (A8-0353/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0447)


4.9. Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis (balsavimas)

Pranešimas „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis“ [2018/2083(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0448)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ir Jude Kirton-Darling

Pranešimas: Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska ir Notis Marias

Pranešimas: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ir Notis Marias

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García ir Dubravka Šuica

Teisės viršenybė Rumunijoje - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ir Siegfried Mureşan

Pranešimas: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins ir Notis Marias

Pranešimas: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer ir Adam Szejnfeld.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.24 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.04 val.


8. Diskusijos su Vokietijos Kanclere Angela Merkel Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Vokietijos Kanclere Angela Merkel Europos ateities tema (2018/2733(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Angela Merkel (Vokietijos Federacinės Respublikos Kanclerė).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu ir Martin Sonneborn, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Angela Merkel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano ir Dariusz Rosati.

Kalbėjo Angela Merkel.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Jörg Meuthen (pirmininkas pateikė papildomos informacijos).


10. Prašymas atšaukti imunitetą

Kompetentingos Graikijos valdžios institucijos perdavė prašymą atšaukti Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis ir Eleftherios Synadinos imunitetą siekiant pradėti jų baudžiamąjį persekiojimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


11. ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas - ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo [2017/2282(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo [2017/2281(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins ir Petras Auštrevičius pristatė pranešimus.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jaromír Štětina), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ir Sajjad Karim.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins ir Petras Auštrevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.9 punktas ir 2018 11 14 protokolo 14.10 punktas


12. Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas „Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2018/2157(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, James Carver, nepriklausomas Parlamento narys, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post ir Ernest Urtasun.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná ir Costas Mavrides.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Sabine Lösing.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.3 punktas


13. Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Kalbėjo: Eva Maydell (IMCO komiteto nuomonės referentė), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Stanislav Polčák

Kalbėjo: Margrethe Vestager ir Andreas Schwab.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.4 punktas


14. Virtualiųjų valiutų ir pradinio kriptomonetų platinimo reguliavimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Virtualiųjų valiutų ir pradinio kriptomonetų platinimo reguliavimas (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere ir Anne Sander.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


15. ES valstybių narių parama JT pasauliniam susitarimui dėl migracijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES valstybių narių parama JT pasauliniam susitarimui dėl migracijos (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


16. Humanitarinės vizos (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų [2017/2270(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: João Pimenta Lopes (FEMM komiteto nuomonės referentas), Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Innocenzo Leontini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná ir Notis Marias.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.11 punktas


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 630.251/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas