Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 74k
Utorok, 13. novembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Hlasovanie
  4.1.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)
  4.4.Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)
  4.5.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)
  4.6.Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (hlasovanie)
  4.7.Právny štát v Rumunsku (hlasovanie)
  4.8.Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (hlasovanie)
  4.9.Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o budúcnosti Európy (rozprava)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Žiadosť o zbavenie imunity
 11.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom – Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (rozprava)
 14.Regulácia virtuálnych mien a prvotných ponúk kryptomeny (rozprava)
 15.Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava)
 16.Humanitárne víza (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.03 h.


2. Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava)

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu [2018/0166R(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis (v zastúpení spravodajcu Gérarda Depreza) predstavili správu.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Gerben-Jan Gerbrandy (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Brando Benifei (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ivo Belet (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Dominique Riquet (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Derek Vaughan (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Lambert van Nistelrooij.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko) a Jerzy Buzek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness a Ivana Maletić.

Vystúpili: Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0440)


4.2. Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o rozvojovej pomoci EÚ v oblasti vzdelávania [2018/2081(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0441)


4.3. Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2018)0442)


4.4. Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2018)0443)


4.5. Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2018)0444)


4.6. Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2018)0445)

Vystúpenia:

Ruža Tomašić (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


4.7. Právny štát v Rumunsku (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 3. októbra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 3.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld et Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL a Monica Macovei, o právnom štáte v Rumunsku (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0446)


4.8. Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (hlasovanie)

Správa o minimálnych štandardoch pre menšiny v EÚ [2018/2036(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0353/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0447)


4.9. Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (hlasovanie)

Správa o digitalizácii v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie [2018/2083(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0448)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Jude Kirton-Darling

Správa: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

Správa: José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias

Správa: Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García a Dubravka Šuica

Právny štát v Rumunsku - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Siegfried Mureşan

Správa: József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins a Notis Marias

Správa: Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer a Adam Szejnfeld.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.24 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.04 h.


8. Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o budúcnosti Európy (2018/2733(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpila Angela Merkel (kancelárka Nemeckej spolkovej republiky).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF a Martin Sonneborn – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Angela Merkel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano a Dariusz Rosati.

V rozprave vystúpila Angela Merkel.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jörg Meuthen (predseda uviedol ďalšie podrobnosti).


10. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné grécke orgány odovzdali žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa, Lamprosa Fountoulisa a Eleftheriosa Synadinosa imunity vzhľadom na začatie trestného stíhania proti nim.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


11. Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom – Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (rozprava)

Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2017/2282(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Správa o vykonávaní dohody opridružení medzi EÚ a Moldavskom [2017/2281(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins a Petras Auštrevičius uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jaromír Štětina, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Sajjad Karim.

Vystúpili: Johannes Hahn, Andrejs Mamikins a Petras Auštrevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.9 zápisnice zo dňa 14.11.2018 a bod 14.10 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


12. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)

Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2018/2157(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing uviedla správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, James Carver – nezaradený poslanec, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post a Ernest Urtasun.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná a Costas Mavrides.

Vystúpili: Johannes Hahn a Sabine Lösing.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


13. Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Maydell (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Margrethe Vestager a Andreas Schwab.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.4 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


14. Regulácia virtuálnych mien a prvotných ponúk kryptomeny (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Regulácia virtuálnych mien a prvotných ponúk kryptomeny (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere a Anne Sander.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


15. Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon a Richard Sulík.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Christos Stylianides a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


16. Humanitárne víza (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza [2017/2270(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: João Pimenta Lopes (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Innocenzo Leontini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Kateřina Konečná a Notis Marias.

Vystúpili: Christos Stylianides a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.11 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 630.251/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne oznámenie