Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin och pyridaben i eller på vissa produkter (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - tidsfrist: 24 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, pikoxistrobin och tepraloxydim i eller på vissa produkter (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - tidsfrist: 25 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol och penkonazol i eller på vissa produkter (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - tidsfrist: 30 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller vissa metoder, livsmedelssäkerhetskriteriet för Listeria monocytogenes i groddar samt processhygienkriteriet och livsmedelssäkerhetskriteriet för opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer (ätfärdiga) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - tidsfrist: 27 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordningar (EU) nr 200/2010, (EU) nr 517/2011, (EU) nr 200/2012 och (EU) nr 1190/2012 vad gäller vissa metoder för testning och provtagning av fjäderfä för Salmonella (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - tidsfrist: 30 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 12 och 23 samt International Financial Reporting Standard 3 och 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - tidsfrist: 24 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - tidsfrist: 24 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2020 års förteckning över sekundära målvariabler för överskuldsättning, konsumtion och välstånd samt arbete (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - tidsfrist: 26 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2400 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos tunga fordon (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - tidsfrist: 9 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande