Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0305/2017

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0454

Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

7. Европейски кодекс за електронни съобщения ***I - Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera и Evžen Tošenovský представиха докладите.

Изказа се Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ivan Štefanec (докладчик по становището на комисията IMCO), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Morten Helveg Petersen (докладчик по становището на комисията LIBE), Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказаха се: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera и Evžen Tošenovský.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.5 от протокола от 14.11.2018 г и точка 14.6 от протокола от 14.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация