Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


14.1. Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (omröstning)

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse [2018/0166R(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0449)


14.2. Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0450)


14.3. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2018/2157(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0451)

Inlägg:

Sabine Lösing lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


14.4. Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE,

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0452)


14.5. En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0453)


14.6. Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0454)


14.7. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0455)

Talare: Bas Eickhout (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


14.8. Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP))

Debatten hade ägt rum den 23 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 14 november 2018 (punkt 4 i protokollet av den 14.11.2018).

Resolutionsförslag B8-0523/2018 och B8-0524/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0523/2018

Antogs (P8_TA(2018)0456)

(Resolutionsförslag B8-0524/2018 bortföll.)


14.9. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2017/2282(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0457)

Inlägg:

Rebecca Harms lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 23. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


14.10. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2017/2281(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitära visum (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2017/2270(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (föredragande) och Michael Cramer yttrade sig om omröstningens giltighet och begärde att omröstningen skulle genomföras på nytt följande dag (talmannen hörsammade inte denna begäran).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande