Index 
Protokoll
PDF 295kWORD 82k
Onsdagen den 14 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (ingivna resolutionsförslag)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (debatt)
 8.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Högtidligt möte – Sydafrika
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Meddelande från talmannen
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Omröstning
  14.1.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (omröstning)
  14.2.Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  14.3.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  14.4.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (omröstning)
  14.5.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  14.6.Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  14.7.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)
  14.8.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)
  14.9.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (omröstning)
  14.10.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (omröstning)
  14.11.Humanitära visum (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 21.Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (debatt om en aktuell fråga)
 22.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (debatt)
 23.Långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)
 24.Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (debatt)
 25.Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (debatt)
 26.Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (debatt)
 27.De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att hon hade mottagit en begäran om omröstning från grupperna PPE och ECR om EMPL-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), vilket hade tillkännagetts i protokollet från måndagen den 12 november 2018 (punkt 9 i protokollet av den 12.11.2018).

Omröstningen skulle äga rum följande dag i enlighet med artikel 69c i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att hon inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de andra besluten om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från måndagen den 12 november 2018 (punkt 9 i protokollet av den 12.11.2018).

Utskotten ECON, INTA och IMCO hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon och Ernest Urtasun , för Verts/ALE-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Ilhan Kyuchyuk, för ALDE-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (B8-0540/2018).

II.   Människorättssituationen i Kuba (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Ilhan Kyuchyuk, för ALDE-gruppen, om människorättssituationen i Kuba (B8-0543/2018).

III.   Människorättssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Ilhan Kyuchyuk , för ALDE-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Bangladesh (B8-0544/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP))

Debatten hade ägt rum den 23 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Frank Engel för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes och Tanja Fajon, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, för ALDE-gruppen, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, och Dennis de Jong, om behovet av en övergripande EU-mekanism för skydd av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen och Mirosław Piotrowski, för ECR-gruppen, om behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Omröstning: punkt 14.8 i protokollet av den 14.11.2018.


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin och pyridaben i eller på vissa produkter (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - tidsfrist: 24 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, pikoxistrobin och tepraloxydim i eller på vissa produkter (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - tidsfrist: 25 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol och penkonazol i eller på vissa produkter (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - tidsfrist: 30 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller vissa metoder, livsmedelssäkerhetskriteriet för Listeria monocytogenes i groddar samt processhygienkriteriet och livsmedelssäkerhetskriteriet för opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer (ätfärdiga) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - tidsfrist: 27 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordningar (EU) nr 200/2010, (EU) nr 517/2011, (EU) nr 200/2012 och (EU) nr 1190/2012 vad gäller vissa metoder för testning och provtagning av fjäderfä för Salmonella (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - tidsfrist: 30 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 12 och 23 samt International Financial Reporting Standard 3 och 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - tidsfrist: 24 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - tidsfrist: 24 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2020 års förteckning över sekundära målvariabler för överskuldsättning, konsumtion och välstånd samt arbete (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - tidsfrist: 26 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2400 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller bestämning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos tunga fordon (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - tidsfrist: 9 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kriterierna för bedömning av effekterna av ett instituts fallissemang på finansmarknader, andra institut och finansieringsvillkor (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 25 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 vad gäller auktioneringen av 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet till förmån för innovationsfonden och förteckning av en auktionsplattform som ska förordnas av Tyskland (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 807/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om införande av övergångsbestämmelser (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgiande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


7. En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera och Evžen Tošenovský redogjorde för betänkandena.

Talare: Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivan Štefanec (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Morten Helveg Petersen (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Ruža Tomašić för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera och Evžen Tošenovský.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.5 i protokollet av den 14.11.2018 och punkt 14.6 i protokollet av den 14.11.2018.


8. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso och Dieter-Lebrecht Koch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.7 i protokollet av den 14.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.14 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.38.


10. Högtidligt möte – Sydafrika

Kl. 11.38–12.07 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av talet av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.07.)

(Parlamentet samlades för utdelning av LUX-priset.)


11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.40.

Talare: Reinhard Bütikofer berättade att det fanns besökare från Hongkong på åhörarläktaren; Pervenche Berès yttrade sig om genomförandet av debatten med Tysklands förbundskansler Merkel föregående dag (talmannen gjorde förtydliganden); Angelo Ciocca.


12. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att han den 2 oktober 2018 hade beslutat om en påföljd för Giulia Moi, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, till följd av hennes beteende mot sina ackrediterade parlamentsassistenter, vilket kunde karakteriseras som psykiska trakasserier (punkt 6 i protokollet av den 2.10.2018)

Den 16 oktober 2018 lämnade Giulia Moi in ett internt överklagande av detta beslut till presidiet, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen.

Vid sitt sammanträde måndagen den 12 november 2018 behandlade presidiet detta överklagande och fastställde talmannens beslut. Påföljden innebär att dagtraktamentet dras in under tolv dagar.

Talare: Giulia Moi (talmannen gjorde förtydliganden); Jörg Meuthen yttrade sig om genomförandet av debatten med Tysklands förbundskansler Merkel föregående dag (talmannen gjorde förtydliganden); Bruno Gollnisch.


13. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Bogdan Brunon Wenta hade valts till borgmästare i staden Kielce.

Parlamentet noterade att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, och förklarade att platsen var vakant från och med den 14 november 2018.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


14.1. Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (omröstning)

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse [2018/0166R(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0449)


14.2. Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0450)


14.3. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2018/2157(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0451)

Inlägg:

Sabine Lösing lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


14.4. Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE,

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0452)


14.5. En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0453)


14.6. Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG,

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0454)


14.7. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0455)

Talare: Bas Eickhout (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


14.8. Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP))

Debatten hade ägt rum den 23 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 23.10.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 14 november 2018 (punkt 4 i protokollet av den 14.11.2018).

Resolutionsförslag B8-0523/2018 och B8-0524/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0523/2018

Antogs (P8_TA(2018)0456)

(Resolutionsförslag B8-0524/2018 bortföll.)


14.9. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien [2017/2282(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0457)

Inlägg:

Rebecca Harms lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 23. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


14.10. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2017/2281(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitära visum (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2017/2270(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (föredragande) och Michael Cramer yttrade sig om omröstningens giltighet och begärde att omröstningen skulle genomföras på nytt följande dag (talmannen hörsammade inte denna begäran).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


15. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski och Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan och Luke Ming Flanagan

Betänkande Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz och Luke Ming Flanagan

Betänkande Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt och Tibor Szanyi

Betänkande Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski och José Inácio Faria

Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins och Dobromir Sośnierz

Betänkande Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil och Jan Zahradil

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil och Jan Zahradil

Betänkande Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa och Andrejs Mamikins.


16. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

17. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


18. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-11/C/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-12/A/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-13/A/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-14/T/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2018 – Regionkommittén (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2018 – Regionkommittén (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2018 – Regionkommittén (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2018 – Regionkommittén (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 2/2018 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 29/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2018 – Regionkommittén (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


20. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 29/2018 och DEC 31/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 2/2018.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 och INF 7/2018 – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföringar V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 och V/AB-14/T/1.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 28/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.


21. Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (debatt om en aktuell fråga)

Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (2018/2929(RSP))

Talare: Paulo Rangel som inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister, Claude Moraes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Esther de Lange för PPE-gruppen, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark och Carlos Zorrinho.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij och Jiří Pospíšil.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis de Jong (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Renaud Muselier för PPE-gruppen, Lucy Anderson för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias och Zigmantas Balčytis.

Talare: Violeta Bulc och Bogusław Liberadzki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 15.11.2018.


23. Långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland och Younous Omarjee.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Violeta Bulc och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 15.11.2018.


24. Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Kyrtsos för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Notis Marias, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Markus Ferber, som avböjde att besvara två frågor (”blått kort”) från Dimitrios Papadimoulis och Nikolaos Chountis; Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Richard Sulík.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Notis Marias; Nikolaos Chountis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jakob von Weizsäcker; Ingeborg Gräßle, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios och Sotirios Zarianopoulos.

Talare: Marianne Thyssen och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand och Kateřina Konečná.

Talare: Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes och Wajid Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


27. De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; Jacques Colombier för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Ana Gomes och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 630.251/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande