Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 266kWORD 74k
Kolmapäev, 28. november 2018 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Istungi juhataja avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised(kodukorra artikkel 69c)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 16.Tööplaan
 17.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga (arutelu)
 18.ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega (arutelu)
 19.Ühtse turu pakett (arutelu)
 20.WTO edasine tegevus (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.2018. aasta aruanne Serbia kohta (arutelu)
 23.2018. aasta aruanne Kosovo kohta (arutelu)
 24.Tervitus
 25.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 26.2018. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)
 27.2018. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)
 28.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses *** (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 15. novembril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 15.02.


3. Istungi juhataja avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta mõistis karmilt hukka Vene mereväe agressiooni Ukraina aluste vastu Aasovi merel. President väljendas sügavat muret olukorra halvenemise pärast piirkonnas ja eriti 23 Ukraina sõjaväelase kinnipidamise üle ning tõdes veel kord, et Ukraina territoriaalne terviklikkus on väga tähtis.

Parlamendi president nõudis, et Vene võimud järgiksid ÜRO mereõiguste konventsiooni ja Ukrainaga 2003. aastal sõlmitud koostöölepingut ning vabastaksid kinnipeetud Ukraina sõjaväelased. President rõhutas, et parlament toetab küsimuse rahumeelset lahendamist, mida ta arutas ka teisipäeva toimunud kohtumisel Ukraina parlamendi presidendi Andrij Parubijga. Ta tuletas meelde Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Aasovi merel (25.10.2018 protokollipunkt 13.19).


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Jiří Maštálka puudus 2018. aasta juuli osaistungjärgult vabandataval põhjusel.


5. Parlamendi koosseis

Poola pädevad ametiasutused on teatanud Bogdan Brunon Wenta asemel Boguslaw Andrzej Soniki valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 20. novembrist 2018.

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Sander Loonesi asemel Ralph Packet' valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 22. novembrist 2018.

Läti pädevad ametiasutused on teatanud Artis Pabriksi asemel Kārlis Šadurskise valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 28. novembrist 2018.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet ja Kārlis Šadurskis vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Innocenzo Leontini ja Anders Sellströmi mandaadi.


7. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Taani pädevad asutused on edastanud Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse seoses tema vastu süüdistuse esitamisega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kinnitas fraktsioonide ECR, EFDD, PPE ja S&D taotluse alusel järgmised ametissenimetamised:

ECON-komisjon: Ralph Packet

DEVE-komisjon: Bogusław Sonik

CULT-komisjon: Bogusław Sonik

FEMM-komisjon: Jörg Meutheni asemel Isabella Adinolfi

finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon: Hugues Bayet' asemel Virginie Rozière

delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Ralph Packet

delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Bogusław Sonik.


9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised(kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt):

- LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)). Raportöör: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)). Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Raportöör: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Raportöör: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Raportöör: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Raportöör: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

- IMCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioonid taotleda kirjalikult enne järgmise päeva lõppu, et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse määrust (EL) nr 63/2011, millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted süsinikdioksiidi eriheite sihttasemest erandi taotlemiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklile 11 (C(2018)07391 2018/2937(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi ja selle ühendite kasutamist teatavates elektrikontaktides (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse pliid sellise joodise koostises, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse vahel pöördkiibiga kiibipakettides (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist aktivaatorina lahenduslampide fluorestseeruvas pulbris, mis sisaldab luminofoore (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist laagrites, mida kasutatakse teatavates mujal kui liikluses kasutatavates professionaalsetes seadmetes (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii ja kaadmiumi kasutamist trükivärvides emaili kandmiseks klaasile (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse pliid kristallklaasi koostisesse seotult, nagu on määratletud direktiivis 69/493/EMÜ (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate kondensaatorite PZT-põhistes dielektrilistes keraamilistes materjalides (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate kondensaatorite dielektrilistes keraamilistes materjalides (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse pliid teatavate dioodide pinnakattekihis (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse pliioksiidi kasutamist jooteklaasis, millega tihendatakse teatavate laserseadmete optikat (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. novembrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Delegeeritud õigusakti ettepanek, millele vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel hinnata krediidiasutuse või investeerimisühingu maksejõuetuse mõju finantsturgudele, muudele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning rahastamistingimustele – C(2018)06901 – 2018/2909(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. oktoobrist 2018 pädeva komisjoni taotlusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


11. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 IV lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ I, III ja IV lisa, ajakohastades ja lisades viiteid teatavatele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjadele, mis käsitlevad mootorsõidukite tüübikinnitust (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - tähtaeg: 26. veebruar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, milles sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) artikli 1 lõikest 3 teatavate üldnimetuste kasutamiseks (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - tähtaeg: 15. veebruar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa seoses piiritusjoogi „Tequila“ registreerimisega geograafilise tähisena (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - tähtaeg: 13. veebruar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - tähtaeg: 20. veebruar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

2) parlamendikomisjonid

- Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis (2018/2092(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (2018/0091M(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: David Martin (A8-0376/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Raport WTO edasise tegevuse kohta (2018/2084(INI)) – INTA-komisjon - Raportöörid: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses (2018/2117(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda lisati järgmine suuliselt vastatav küsimus aruteluga (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000117/2018), mille esitas(id) Rosa Estaràs Ferragut FEMM-komisjoni nimel komisjonile puuetega naiste olukorra kohta (B8-0418/2018).


14. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta mai I ja II ning juuli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


15. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et kirjutas koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetlusega vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ja komisjoni otsus 2010/261/EL (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Sõna võtsid Philippe Lamberts, kes nõudis Eestis toimunud meeleavaldusega seoses, et president astuks välja Euroopa Parlamendi liikmete sõnavabaduse kaitseks (president vastas, et küsib Eesti võimudelt lisateavet), Jörg Meuthen Juan Fernando López Aguilari raportit puudutava menetluse tulemuse kohta (vt 14.11.2018 päevakorra punkti 14.11) (president tegi täpsustuse), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda nn punase kolmapäeva tähistamise kohta (president tuletas meelde, et toetab usualase väljendusvabaduse kaitsmist maailmas), Bruno Gollnisch ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska saja aasta möödumise kohta naistele hääletamiseõiguse andmisest Poolas ja naiste õiguste kohta (president tuletas meelde parlamendi kohustust toetada soolist võrdõiguslikkust ja osutas osalemisele rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval).


16. Tööplaan

Jagati välja 2018. aasta novembri II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 631.067/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Kolmapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks:

- pärast arutelu Euroopa tuleviku üle (päevakorra lõpliku projekti punkt 41) muuta kahe esimese päevakorrapunkti järjekorda, nii et päevakorra esimene punkt on kl 17.30 komisjoni avaldus ELi pikaajalise kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kohta kooskõlas Pariisi kokkuleppega (päevakorra lõpliku projekti punkt 46), millele järgneb komisjoni avaldus ühtse turu paketi kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 24);

- Wajid Khani raporti „Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses“ (A8-0403/2018) arutelu lisada päevakorda üheminutiliste sõnavõttude (päevakorra lõpliku projekti punkt 2) ette; seetõttu pikeneks isungi kestus kl 24.00ni.

Neljapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku järgmiste muudatuste tegemiseks:

- arvestades seda, et lepitusmenetluse käigus kokkuleppele ei jõutud, lükata 2019. aasta eelarvemenetluse ja lepituskomitees saavutatud tulemuse (päevakorra lõpliku projekti punkt 47) arutelu edasi;

- lisada päevakorda esimese punktina arutelu nõukogu ja komisjon avalduse üle Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta;

- lükata edasi järgmiste eelarvemenetlusega seotud raportite hääletamine: Siegfried Mureşani raport paranduseelarve projekti nr 6/2018 ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamise (omavahendid) kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 19), Daniele Viotti raport paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rändeprobleemi, pagulastulva ja julgeolekuohtude lahendamiseks (päevakorra lõpliku projekti punkt 38) ja Lefteris Christoforou raport ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta eelarvest (päevakorra lõpliku projekti punkt 14).

Lisada otse hääletuste nimekirja Miriam Dalli raport nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumise kohta kulukohustustega või nende summade eraldamise kohta muude meetmete jaoks riiklike programmide raames (A8-0370/2018) ning vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat.

Parlament kiitis nimetatud ettepanekud heaks.

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada hommikuse istungi teiseks päevakorrapunktiks nõukogu ja komisjoni avaldus, mis käsitleb ettevalmistusi 10.-11. detsembril Marrakechis toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks üleilmset rännet käsitleva ÜRO raamkokkuleppe teemal.

Sõna võtsid Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks ja Marek Jurek selle vastu.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel (208 poolt, 195 vastu, 17 erapooletut) heaks.

°
° ° °

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut ja Claudia Țapardel.

Tööplaan kinnitati.


17. Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga (arutelu)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga (2018/2734(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võtsid Lars Løkke Rasmussen (Taani peaminister) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident), kes käsitles ka Ukraina olukoda.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Lars Løkke Rasmussen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Lars Løkke Rasmussen.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


18. ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano ja Francesc Gambús.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz ja Florent Marcellesi.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


19. Ühtse turu pakett (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ühtse turu pakett (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini ja Inma Rodríguez-Piñero.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


20. WTO edasine tegevus (arutelu)

Raport WTO edasise tegevuse kohta [2018/2084(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Bernd Lange ja Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange ja Paul Rübig tutvustasid raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Linda McAvan (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja asendaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Inma Rodríguez-Piñero fraktsiooni S&D nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Jarosław Wałęsa, David Martin ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Bernd Lange ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.12.


21. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

INTA-komisjon: Kārlis Šadurskis

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks: Kārlis Šadurskis

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Kārlis Šadurskis


22. 2018. aasta aruanne Serbia kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta [2018/2146(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Victor Boştinaru.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja David McAllister.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.13.


23. 2018. aasta aruanne Kosovo kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta [2018/2149(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Tonino Picula ja Ryszard Czarnecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo ja Sotirios Zarianopoulos.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Igor Šoltes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.14.


24. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti välisasjade riigisekretäri Andrej Zernovskit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


25. 2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki [2018/2145(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou ja Andrey Kovatchev.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Tonino Picula ja László Tőkés.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Ivo Vajgl.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.15.


26. 2018. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta [2018/2147(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Eugen Freund fraktsiooni S&D nimel, Eleni Theocharous fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ja Lampros Fountoulis.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.16.


27. 2018. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)

Raport komisjoni 2018. aasta Montenegro aruande kohta [2018/2144(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel ja Peter Kouroumbashev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Mirosław Piotrowski.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Karoline Edtstadler ja Charles Tannock.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.17.


28. Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses *** (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb akadeemilise vabaduse kaitsmist ELi välistegevuses [2018/2117(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrea Bocskor fraktsiooni PPE nimel, Clare Moody ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Wajid Khan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2018 protokollipunkt 8.18.


29. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins ja Maria Gabriela Zoană.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 631.067/OJJE).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 1. august 2019Õigusalane teave