Index 
Protokoll
PDF 272kWORD 74k
Onsdagen den 28 november 2018 - BrysselSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 16.Arbetsplan
 17.Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (debatt)
 18.Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet (debatt)
 19.Inremarknadspaketet (debatt)
 20.WTO: vägen framåt (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Rapport för 2018 om Serbien (debatt)
 23.Rapport för 2018 om Kosovo (debatt)
 24.Välkomsthälsning
 25.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 26.Rapport för 2018 om Albanien (debatt)
 27.Rapport för 2018 om Montenegro (debatt)
 28.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder *** (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 15 november 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.02.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han kraftigt fördömde den ryska flottans angrepp på ukrainska faryg i Azovska sjön, uttryckte sin stora oro över den försämrade situationen i området, särskilt gripandet av 23 ukrainska militärer, och upprepade att Ukrainas territoriella integritet är grundläggande.

Talmannen uppmanade de ryska myndigheterna att respektera Förenta nationernas havsrättskonvention och samarbetsavtalet med Ukraina från 2003, och att frige de gripna ukrainska militärerna. Han underströk att parlamentet engagerar sig för en fredlig lösning på frågan, vilket han betonade under mötet föregående dag med det ukrainska parlamentets talman, Andrij Parubij, och påminde om resolutionen om ”Situationen i Azovska sjön” som parlamentet antog den 25 oktober 2018 (punkt 13.19 i protokollet av den 25.10.2018).


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Jiří Maštálka hade befriats från närvaro vid sammanträdesperioden i juli 2018.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Boguslaw Andrzej Sonik utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Bogdan Brunon Wenta med verkan från och med den 20 november 2018.

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Ralph Packet utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Sander Loones med verkan från och med den 22 november 2018.

De behöriga lettiska myndigheterna hade meddelat att Kārlis Šadurskis utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Artis Pabriks med verkan från och med den 28 november 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet och Kārlis Šadurskis , fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Innocenzo Leontini och Anders Sellström.


7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga danska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Jørn Dohrmann inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ECR, EFDD, PPE och S&D hade begärt att parlamentet skulle godkänna följande utnämningar:

ECON-utskottet: Ralph Packet

DEVE-utskottet: Bogusław Sonik

CULT-utskottet: Bogusław Sonik

FEMM-utskottet: Isabella Adinolfi i stället för Jörg Meuthen

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt: Virginie Rozière i stället för Hugues Bayet

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Ralph Packet

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Bogusław Sonik.


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

- LIBE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EEA och Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Föredragande: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av förordning (EU) nr 63/2011 om tillämpningsföreskrifter för undantag från de specifika målen för koldioxidutsläpp enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som aktivator i lysämnen som används i sollampor och som innehåller lysämnen (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lager och bussningar i utrustning avsedd för yrkesmässig användning utanför vägnätet (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly och kadmium i bläck för anbringande av emalj på glas (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly bundet i kristallglas enligt definitionen i direktiv 69/493/EEG (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för vissa kondensatorer (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i dielektrisk keramik i vissa kondensatorer (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i pläteringsskiktet för vissa dioder (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för vissa laserrör (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 november 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kriterierna för bedömning av effekterna av ett instituts fallissemang på finansmarknader, andra institut och finansieringsvillkor (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 25 oktober 2018, på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


11. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 och bilagorna I, III och IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller uppdatering av hänvisningar till och införande av vissa föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av motorfordon (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - tidsfrist: 26 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om undantag från artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel för användning av vissa generiskt hållna beskrivningar (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - tidsfrist: 15 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller registrering av spritdrycken ”Tequila” som geografisk beteckning (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - tidsfrist: 13 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - tidsfrist: 20 februari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Betänkande om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna (2018/2092(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (2018/0091M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0376/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Betänkande om WTO: vägen framåt (2018/2084(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Report om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2018 för budgetåret 2018: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (2018/2117(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000117/2018) från Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, till kommissionen: situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0418/2018).


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj I, maj II och juli 2018 finns på Europarl.


15. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande hade undertecknat följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Talare: Philippe Lamberts bad att talmannen skulle agera för att försvara yttrandefriheten för Europaparlamentets ledamöter till följd av en demonstration i Estland (talmannen svarade att han skulle begära ytterligare information från de estniska myndigheterna); Jörg Meuthen yttrade sig om resultatet av förfarandet i fråga om betänkandet av Juan Fernando López Aguilar (se punkt 14.11 i protokollet av den 14 november 2018) (talmannen gjorde förtydliganden); Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda yttrade sig om kampanjen ”Red Wednesday” (talmannen påminde om att det är en hjärtefråga för honom att försvara religionsfriheten i världen); Bruno Gollnisch; Elżbieta Katarzyna Łukacijewska yttrade sig om 100-årsdagen för kvinnors rösträtt i Polen och kvinnors rättigheter (talmannen påminde om parlamentets engagemang för jämställdhet och sitt deltagande vid Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor).


16. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i november II 2018 (PE 631.067/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Onsdag

Efters samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

- Efter debatten om ”EU:s framtid” (punkt 41 i PDOJ) skulle de två följande punkterna behandlas i omvänd ordningsföljd. Den första punkten på föredragningslistan kl. 17.30 blev därmed uttalande av kommissionen om ”Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet” (punkt 46 i PDOJ), följd av uttalande av kommissionen om ”Inremarknadspaktetet” (punkt 24 i PDOJ).

- Debatten om betänkandet av Wajid Khan om ”Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder” (A8-0403/2018) lades till på föredragningslistan före ”Anföranden på en minut” (punkt 2 i PDOJ). Sammanträdet förlängdes därmed till kl. 24.00.

Torsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

- Eftersom ingen överenskommelse hade nåtts fram till slutet av förlikningsperioden sköts debatten om ”Budgetförfarandet för 2019: förlikningskommitténs resultat (punkt 47 i PDOJ) upp.

- En debatt om uttalanden av rådet och kommissionen om ”Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen” fördes in som första punkt på föredragningslistan.

- Omröstningen om följande betänkanden, alla med koppling till budgetförfarandet, sköts upp: betänkandet av Siegfried Mureşan om ”Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)” (punkt 19 i PDOJ), betänkandet av Daniele Viotti om ”Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för finanisering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär” (punkt 38 i PDOJ) och betänkandet av Lefteris Christoforou om ”Ianspråkstagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019” (punkt 14 i PDOJ).

För omröstningen lade man dessutom direkt till betänkandet av Miriam Dalli om ”Förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen” (A8-0370/2018) och invändning enligt artikel 106 i arbetordningen ”Beviljande av tillstånd för viss användning av natriumdikromat natriumdikromat”.

Parlamentet godkände dessa förslag.

S&D-gruppen föreslog att man som andra punkt på föredragningslistan för förmiddagens sammanträde skulle lägga till uttalanden av rådet och kommissionen om ”Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakech den 10-11 december om FN:s globala migrationspakt”.

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, som motiverade begäran, och Marek Jurek, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (208 röster för, 195 röster emot, 17 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Rosa Estaràs Ferragut och Claudia Țapardel.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


17. Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (debatt)

Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (2018/2734(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Lars Løkke Rasmussen (Danmarks statsminister) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), den sistnämnde yttrade sig även om situationen i Ukraina.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös.

Talare: Lars Løkke Rasmussen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Lars Løkke Rasmussen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


18. Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano och Francesc Gambús.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz och Florent Marcellesi.

Talare: Maroš Šefčovič.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Inremarknadspaketet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Jiří Pospíšil och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini och Inma Rodríguez-Piñero.

Talare: Elżbieta Bieńkowska

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


20. WTO: vägen framåt (debatt)

Betänkande om WTO: vägen framåt [2018/2084(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange och Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange och Paul Rübig redogjorde för betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Linda McAvan (som ersatte föredraganden av yttrandet från DEVE-utskottet), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Inma Rodríguez-Piñero för S&D-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Jarosław Wałęsa, David Martin och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Cecilia Malmström, Bernd Lange och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 29.11.2018.


21. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

INTA-utskottet: Kārlis Šadurskis

Delegationen för förbindelserna med Centralamerika: Kārlis Šadurskis

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Kārlis Šadurskis


22. Rapport för 2018 om Serbien (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien [2018/2146(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir och Franc Bogovič.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 29.11.2018.


23. Rapport för 2018 om Kosovo (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo [2018/2149(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Tonino Picula och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo och Sotirios Zarianopoulos.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och Igor Šoltes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 29.11.2018.


24. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av statssekreteraren i utrikesministeriet, Andrej Zernovski.


25. Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2018/2145(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou och Andrey Kovatchev.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Tonino Picula och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir och Ivan Jakovčić.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och Ivo Vajgl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 29.11.2018.


26. Rapport för 2018 om Albanien (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien [2018/2147(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Eugen Freund för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos och Lampros Fountoulis.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 29.11.2018.


27. Rapport för 2018 om Montenegro (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro [2018/2144(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, och Peter Kouroumbashev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Mirosław Piotrowski.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 29.11.2018.


28. Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder *** (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder [2018/2117(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrea Bocskor för PPE-gruppen, Clare Moody och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Johannes Hahn och Wajid Khan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.18 i protokollet av den 29.11.2018.


29. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins och Maria Gabriela Zoană.


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 631.067/OJJE).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.59.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande