Indeks 
Protokol
PDF 270kWORD 74k
Torsdag den 29. november 2018 - BruxellesEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (indgivne beslutningsforslag)
 3.Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 4.Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (forhandling)
 5.Handicappede kvinders situation (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.7.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)
  8.8.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I (afstemning)
  8.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat (afstemning)
  8.10.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (afstemning)
  8.11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (afstemning)
  8.12.WTO: vejen frem (afstemning)
  8.13.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (afstemning)
  8.14.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (afstemning)
  8.15.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  8.16.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (afstemning)
  8.17.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (afstemning)
  8.18.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (afstemning)
  8.19.Handicappede kvinders situation (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 12.Modtagne dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.06.

Taler: Richard Corbett om tilrettelæggelsen af forhandlingen om "Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union" (2018/2958(RSP)) (Formanden gav præciserende oplysninger).


2. Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 23. oktober 2018 (punkt 13 i protokollen af 23.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Pervenche Berès, Peter Simon og Jeppe Kofod, for S&D-Gruppen, Miguel Urbán Crespo og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018).

—   Markus Ferber og Dariusz Rosati, for PPE-Gruppen og Nils Torvalds, for ALDE-Gruppen, om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018);

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 29.11.2018.


3. Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Michel Barnier (chefforhandler) afgav redegørelserne.

Talere: Guy Verhofstadt (Europa-Parlamentets brexit-koordinator)for ALDE-Gruppen, Elmar Brok for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, og James Carver, løsgænger,

Taler: Michel Barnier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


4. Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes og Georgios Epitideios.

Talere: Federica Mogherini og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Handicappede kvinders situation (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000117/2018) af Rosa Estaràs Ferragut, for FEMM, til Kommissionen: Handicappede kvinders situation (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Helga Stevens og Notis Marias.

Taler: Marianne Thyssen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

Rosa Estaràs Ferragut, for FEMM, om handicappede kvinders situation (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.19 i protokollen af 29.11.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.09 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.31.


7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra parlamentet i Tadsjikistan under ledelse af Sharif Rahimzoda, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Taler: Julie Ward.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0466)


8.2. Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0467)


8.3. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0468)

Indlæg af Miriam Dalli (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.4. Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0376/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0469)

Parlamentet godkendte Samoas tiltrædelse af aftalen.


8.5. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 29.11.2018)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0470)


8.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0471)


8.7. Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0472)

Taler: Tanja Fajon (ordfører) for at anmode om, at spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Ved VE godtog Parlamentet anmodningen (334 for, 257 imod, 44 hverken/eller).


8.8. Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0473)


8.9. Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat (afstemning)

Forslag til beslutning Indgivet af Bas Eickhout, Pavel Poc og Fredrick Federley, for ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om udstedelse af godkendelse til visse anvendelser af natriumdichromat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0474)


8.10. Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 29. november 2018 (punkt 2 i protokollen af 29.11.2018)

Forslag til beslutning B8-0551/2018 og B8-0552/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0551/2018

(erstatter B8-0551/2018 og B8-0552/2018):

stillet af:

—   Markus Ferber og Dariusz Rosati, for PPE-Gruppen,

—   Pervenche Berès, Peter Simon og Jeppe Kofod, for S&D-Gruppen,

—   Nils Torvalds, for ALDE-Gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat og Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Monica Macovei.

Vedtaget (P8_TA(2018)0475)


8.11. Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (2018/2856(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 15. november 2018 (punkt 11 i protokollen af 15.11.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cecilia Wikström, for PETI, om den tyske børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) rolle i grænseoverskridende familietvister (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0476)

Indlæg

Cecilia Wikström for at trække sit navn på den vedtagne beslutning tilbage.


8.12. WTO: vejen frem (afstemning)

Betænkning om WTO: vejen frem [2018/2084(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordførere: Bernd Lange og Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0477)


8.13. Kommissionens 2018-rapport om Serbien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien [2018/2146(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0331/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0478)


8.14. Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo [2018/2149(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0479)


8.15. Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien [2018/2145(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0480)


8.16. Kommissionens 2018-rapport om Albanien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien [2018/2147(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0481)

Indlæg

Knut Fleckenstein (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag med henblik på at tiljøje et nyt stykke 21a. Ændringsforslaget var blevet godtaget.


8.17. Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro [2018/2144(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0482)


8.18. Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil [2018/2117(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0483)


8.19. Handicappede kvinders situation (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0547/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0484)


FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly og Daniel Hannan

Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly og Daniel Hannan

Betænkning: Bernd Lange og Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan og Stanislav Polčák

Betænkning: David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski og Stanislav Polčák

Betænkning: Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Betænkning: Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth og Stanislav Polčák

Betænkning: Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski og Jasenko Selimovic

Betænkning: Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer og John Howarth

Handicappede kvinders situation - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská og Dobromir Sośnierz.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


11. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 29/2018, DEC 30/2018 og DEC 31/2018 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningenr havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 1/2018 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

I overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 2/2018 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

I overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende bevillingsoverførsel DEC 1/2018 - Seltopm VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 8/2018 – Regionsudvalget.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende bevillingsoverførsel C9/2018 et C10/2018 - Sektion I – Europa-Parlamentet.

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende bevillingsoverførsel DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 og DEC 35/2018 – Sektion III – Kommissionen.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om bevarelse af et stærkt industrielt grundlag i Europa (B8-0512/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions budget på sikkerhedsområdet (B8-0513/2018)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om kønsstudier (B8-0515/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

FEMM

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om manglen på hjertestartere på fly (B8-0516/2018)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om forslaget om Milanos kandidatur som hjemsted for en specialiseret afdeling af Den Fælles Patentdomstol (B8-0517/2018)

henvist til:

kor.udv. :

JURI


13. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde .

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 10. december 2018 - 13. december 2018.


15. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 13.28.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse