Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 75k
Czwartek, 29 listopada 2018 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (złożone projekty rezolucji)
 3.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 4.Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 5.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)
  8.8.Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych ***I (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu (głosowanie)
  8.10.Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (głosowanie)
  8.11.Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (głosowanie)
  8.12.WTO: Przyszłe działania (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (głosowanie)
  8.15.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)
  8.16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (głosowanie)
  8.17.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (głosowanie)
  8.18.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (głosowanie)
  8.19.Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 12.Składanie dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.06.

Głos zabrał Richard Corbett w sprawie sposobu prowadzenia debaty na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2018/2958(RSP)) (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).


2. Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (2018/2900(RSP))

Debata odbyła się dnia 23 października 2018 r. (pkt 13 protokołu z dnia 23.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Pervenche Berès, Peter Simon i Jeppe Kofod, w imieniu grupy S&D, Miguel Urbán Crespo i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie afery CumEx: przestępstwa finansowego i luk w obowiązujących ramach prawnych (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber i Dariusz Rosati, w imieniu grupy PPE, i Nils Torvalds, w imieniu grupy ALDE, w sprawie afery CumEx: przestępstwa finansowego i luk w obowiązujących ramach prawnych (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 29.11.2018.


3. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (główny negocjator) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Guy Verhofstadt (koordynator PE ds. brexitu) w imieniu grupy ALDE, Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF i James Carver niezrzeszony.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


4. Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do Międzyrządowej Konferencji w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia na temat globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Federica Mogherini i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


5. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000117/2018), które skierowała Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Helga Stevens i Notis Marias.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Rosa Estaràs Ferragut, w imieniu komisji FEMM, w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.19 protokołu z dnia 29.11.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.09 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.31.


7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca powitała delegację parlamentu Tadżykistanu pod przewodnictwem Sharifa Rahimzody. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrała Julie Ward.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0466)


8.2. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0467)


8.3. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0468)

Głos zabrała Miriam Dalli (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.4. Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0376/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0469)

Parlament zatwierdził przystąpienie Samoa do umowy.


8.5. Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 29.11.2018)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0470)


8.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji - EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0471)


8.7. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0472)

Głos zabrała Tanja Fajon (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (334 za, 257 przeciw, 44 wstrzymało się) Parlament zatwierdził wniosek.


8.8. Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0473)


8.9. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Dichromian sodu (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli Bas Eickhout, Pavel Poc i Fredrick Federley, w imieniu komisji ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej zezwolenia na określone zastosowania dichromianu sodu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0474)


8.10. Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych (2018/2900(RSP))

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 29 listopada 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 29.11.2018)

Projekty rezolucji B8-0551/2018 i B8-0552/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0551/2018

(zastępujący B8-0551/2018 i B8-0552/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Markus Ferber i Dariusz Rosati, w imieniu grupy PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon i Jeppe Kofod, w imieniu grupy S&D,

—   Nils Torvalds, w imieniu grupy ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat i Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Przyjęto (P8_TA(2018)0475)


8.11. Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych (2018/2856(RSP))

Debata odbyła się dnia 15 listopada 2018 r. (pkt 11 protokołu z dnia 15.11.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w transgranicznych sporach rodzinnych (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0476)

Wystąpienia

Cecilia Wikström, aby wycofać swój podpis pod przyjętą rezolucją.


8.12. WTO: Przyszłe działania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie WTO: przyszłe działania [2018/2084(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Bernd Lange i Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0477)


8.13. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii [2018/2146(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0331/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0478)


8.14. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa [2018/2149(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0479)


8.15. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii [2018/2145(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0480)


8.16. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii [2018/2147(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0481)

Wystąpienia

Knut Fleckenstein (sprawozdawca) złożył poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu po ustępie 21. Poprawkę ustną przyjęto.


8.17. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry [2018/2144(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0482)


8.18. Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE [2018/2117(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0483)


8.19. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0547/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0484)


PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Afera CumEx: przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly i Daniel Hannan

Rola niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly i Daniel Hannan

Sprawozdanie Bernd Lange i Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Sprawozdanie David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski i Jasenko Selimovic

Sprawozdanie Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer i John Howarth

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská i Dobromir Sośnierz.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


11. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała organ budżetowy o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 29/2018, DEC 30/2018 i DEC 31/2018 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała organ budżetowy o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 1/2018 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 2/2018 - Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 1/2018 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków INF 8/2018 - Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków C9/2018 i C10/2018 - Sekcja I - Parlament Europejski.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 i DEC 35/2018 - Sekcja III - Komisja.


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie utrzymania silnej bazy przemysłowej w Europie (B8-0512/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie budżetu Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa (B8-0513/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Dominique Bilde i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie gender studies (B8-0515/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

opinia :

FEMM

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie braku defibrylatorów na pokładach samolotów (B8-0516/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego kandydatury Mediolanu na główną specjalistyczną siedzibę Jednolitego Sądu Patentowego (JSP) (B8-0517/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 10–13 grudnia 2018 r.


15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 13.28.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Załącznik 1 - Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna