Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че е получил искания за гласуване от групите:

— PPE, ECR, ALDE и EFDD относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— EFDD и други членове на ЕП относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

Решенията бяха обявени в протокола от сряда, 28 ноември 2018 г. (точка 5 от протокола от 28.11.2018 г.).

Гласуването ще се проведе утре, вторник, 11 декември 2018 г.

Председателят съобщи също така, че относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 28 ноември 2018 г. (точка 5 от протокола от 28.11.2018 г.), не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг.

Следователно комисиите __[A238655]__ и __[A238656]__ могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация