Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета тази седмица ще подпише следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация