Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - StrasbourgEndelig udgave

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2018: Reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, DEVE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union – Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine (2017/2283(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Betænkning om militær mobilitet (2018/2156(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området (2018/2098(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (2018/2044(INI)) - TERR udvalg - Ordførere: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2018/2099(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (2018/0122M(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Betænkning om den nye europæiske kulturdagsorden (2018/2091(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Betænkning Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2018/2097(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister (2018/2079(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (2018/2090(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (2018/2104(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE udvalg - TRAN udvalg - Ordførere: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Betænkning om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 (2018/2105(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]** (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa (2018/2271(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse