Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2018 (PE 631.718/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste punt op de agenda de verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over “Historische ondernemingen en handelsmerken van de EU in het bezit van niet-EU-bedrijven: het geval Pernigotti 1860 (Italië)”.

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht (de Voorzitter geeft nadere uitleg), en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, die zich (met instemming van Mario Borghezio) bij dit verzoek aansluit.

Bij HS (113 voor, 154 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de stemming over het verslag López Aguilar over de herschikking van de “Visumcode" (punt 98 PDOJ) tot een latere vergaderperiode uit te stellen. Indien dit verzoek niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt hetzelfde verslag ingeschreven op de agenda van maandag als laatste punt vóór de spreektijd van één minuut.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek om uitstel van de stemming.

Bij HS (60 voor, 228 tegen, 8 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek om een debat op maandag in te lassen.

Woensdag

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

De stemming over het verslag Petras Auštrevičius over het "Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake" (A8-0373/2018), dat is ingeschreven op de tweede stemming van de dag, wordt verplaatst naar de eerste stemming van de dag.

Het Parlement stemt hiermee in.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om aan de gecombineerde behandeling over de partnerschapsovereenkomst EU-Japan een verklaring van de Commissie toe te voegen over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens. Het debat zou dan worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Bruno Gollnisch, die vraagt de behandeling van de gehele kwestie tot een latere datum uit te stellen, Birgit Sippel om het verzoek nader toe te lichten en Michał Boni tegen het verzoek.

Bij ES (155 voor, 133 tegen, 4 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 11 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 13.00 uur.
Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: woensdag 12 december 2018 om 19.00 uur.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over “Het vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas” in te schrijven als derde punt op de agenda van de namiddag na de gecombineerde behandeling van de partnerschapsovereenkomst EU-Japan.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (140 voor, 132 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over “Het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (punt 111 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties die op donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht en Martina Dlabajová, tegen het verzoek.

Bij HS (163 voor, 90 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De indieningstermijnen worden als volgt vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 11 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 13.00 uur.
Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: woensdag 12 december 2018 om 19.00 uur.

Verzoek van de ECR-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Crisis van de democratie in Frankrijk” als tweede punt op de agenda in te schrijven na het debat van prioritair belang. Het debat zou dan worden gevolgd door de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een debat over de mondelinge vraag over "Ernstige schendingen bij het transport van dieren naar derde landen" (O-000136/2018) in te schrijven als derde punt op de agenda van de namiddag.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Dobromir Sośnierz tegen het verzoek.

Bij HS (78 voor, 154 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling