Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на политическите групи
 6.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
 14.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (разискване)
 15.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)
 17.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (разискване)
 18.Военна мобилност (кратко представяне)
 19.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (кратко представяне)
 20.Нова европейска програма за култура (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (190 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (56 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (83 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (27 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (293 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (77 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (110 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация