Index 
Notulen
PDF 276kWORD 79k
Maandag 10 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling fracties
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)
 14.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (debat)
 15.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)
 16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (debat)
 17.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (debat)
 18.Militaire mobiliteit (korte presentatie)
 19.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (korte presentatie)
 20.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 29 november 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.03 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een veklaring af ter gelegenheid van het feit dat 70 jaar geleden in Parijs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Hij wijst op de inzet van het Parlement ten behoeve van de mensenrechten, met name middels de Sacharovprijs, en feliciteert de winnaars van 2014 (Denis Mukwege) en 2016 (Nadia Murad), aan wie onlangs de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend.

Hij betuigt bovendien namens het Parlement zijn medeleven naar aanleiding van het overlijden op 8 december 2018 van Ljoedmilla Aleksejeva, Russische mensenrechtenactiviste en oud-dissidente, die in 2009 namens de organisatie Memorial de Sacharovprijs had ontvangen.

Ten slotte wijst hij op de belangrijke rol van journalisten bij de verdediging van de mensenrechten en herinnert hij eraan dat een aantal onder hen deze inzet met hun leven (bijvoorbeeld Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak en Jamal Khashoggi) of met gevangenisstraffen betalen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 28 november 2018 en 29 november 2018 worden goedgekeurd.


5. Samenstelling fracties

Gerard Batten is met ingang van 8 december 2018 geen lid meer van de EFDD-Fractie.

Hij behoort tot de niet-fractiegebonden leden.


6. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij verzoeken om stemming heeft ontvangen van de volgende fracties:

— de PPE-, ECR-, ALDE- en EFDD-Fracties over het voorstel van de Commissie EMPL om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— de EFDD-Fractie en andere leden over het besluit van de Commissie EMPL om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

De besluiten werden aangekondigd in de notulen van woensdag 28 november 2018 (punt 5 van de notulen van 28.11.2018).

De stemming vindt morgen dinsdag 11 december 2018 plaats.

De Voorzitter deelt bovendien mede dat hij met betrekking tot de andere besluiten inzake het beginnen van interinstitionele onderhandelingen die zijn aangekondigd in de notulen van woensdag 28 november 2018 (punt 5 van de notulen van 28.11.2018) geen verzoek heeft ontvangen van een aantal leden of een of meerdere fracties die de middelhoge drempel bereiken.

De commissies JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH en IMCO hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

- Commissie REGI: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Rapporteur: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft ( COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018);

- commissie ITRE: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- commissie LIBE: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018);

- commissie ECON: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- commissie AFCO: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- commissie JURI: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- Commissie IMCO: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- commissie JURI: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (Voor de EER relevante tekst) (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Rapporteur: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- Commissie JURI: ontwerpwijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Rapporteurs: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede deze week tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, Verordening (EG) nr. 1901/2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van mei II 2018, juni 2018 en juli 2018 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000118/2018) van Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI aan de Commissie: Zeldzame ziekten (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Verspreiding van Afrikaanse varkenspest (B8-0420/2018)


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting voor 2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET, DEVE, TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

2) van de parlementaire commissies:

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (2017/2283(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Verslag over militaire mobiliteit (2018/2156(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (2018/2098(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (2018/2044(INI)) - Commissie TERR - Rapporteurs: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (2018/2099(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Verslag over de wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (2018/0122M(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Verslag over de nieuwe Europese agenda voor cultuur (2018/2091(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2018/2097(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen (2018/2079(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (2018/2090(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (2018/2104(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - commissie ITRE - Commissie TRAN - Rapporteurs: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (2018/2105(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa (2018/2271(INL)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2018 (PE 631.718/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste punt op de agenda de verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over “Historische ondernemingen en handelsmerken van de EU in het bezit van niet-EU-bedrijven: het geval Pernigotti 1860 (Italië)”.

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht (de Voorzitter geeft nadere uitleg), en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, die zich (met instemming van Mario Borghezio) bij dit verzoek aansluit.

Bij HS (113 voor, 154 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de stemming over het verslag López Aguilar over de herschikking van de “Visumcode" (punt 98 PDOJ) tot een latere vergaderperiode uit te stellen. Indien dit verzoek niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt hetzelfde verslag ingeschreven op de agenda van maandag als laatste punt vóór de spreektijd van één minuut.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek om uitstel van de stemming.

Bij HS (60 voor, 228 tegen, 8 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek om een debat op maandag in te lassen.

Woensdag

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

De stemming over het verslag Petras Auštrevičius over het "Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake" (A8-0373/2018), dat is ingeschreven op de tweede stemming van de dag, wordt verplaatst naar de eerste stemming van de dag.

Het Parlement stemt hiermee in.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om aan de gecombineerde behandeling over de partnerschapsovereenkomst EU-Japan een verklaring van de Commissie toe te voegen over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens. Het debat zou dan worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Bruno Gollnisch, die vraagt de behandeling van de gehele kwestie tot een latere datum uit te stellen, Birgit Sippel om het verzoek nader toe te lichten en Michał Boni tegen het verzoek.

Bij ES (155 voor, 133 tegen, 4 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen worden vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 11 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 13.00 uur.
Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: woensdag 12 december 2018 om 19.00 uur.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over “Het vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas” in te schrijven als derde punt op de agenda van de namiddag na de gecombineerde behandeling van de partnerschapsovereenkomst EU-Japan.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (140 voor, 132 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over “Het belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (punt 111 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties die op donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht en Martina Dlabajová, tegen het verzoek.

Bij HS (163 voor, 90 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De indieningstermijnen worden als volgt vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 11 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 12 december 2018 om 13.00 uur.
Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: woensdag 12 december 2018 om 19.00 uur.

Verzoek van de ECR-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Crisis van de democratie in Frankrijk” als tweede punt op de agenda in te schrijven na het debat van prioritair belang. Het debat zou dan worden gevolgd door de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een debat over de mondelinge vraag over "Ernstige schendingen bij het transport van dieren naar derde landen" (O-000136/2018) in te schrijven als derde punt op de agenda van de namiddag.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Dobromir Sośnierz tegen het verzoek.

Bij HS (78 voor, 154 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

13. Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Czesław Adam Siekierski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI),Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Maria Gabriela Zoană (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu en Younous Omarjee.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gerben-Jan Gerbrandy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.12.2018.


14. Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Claude Rolin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 11.12.2018.


15. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer leidt het verslag in.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda en Angélique Delahaye.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Renate Sommer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 11.12.2018.


16. Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (debat)

Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht [2018/2092(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias en Maria Gabriela Zoană.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev en Claudia Țapardel.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Sergei Stanishev.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.16 van de notulen van 11.12.2018.


17. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc en Enrique Calvet Chambon geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Anne Sander.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 11.12.2018, punt 5.9 van de notulen van 11.12.2018 en punt 5.10 van de notulen van 11.12.2018.


18. Militaire mobiliteit (korte presentatie)

Verslag over militaire mobiliteit [2018/2156(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.17 van de notulen van 11.12.2018.


19. Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (korte presentatie)

Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid [2018/2090(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 11.12.2018.


20. Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (korte presentatie)

Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur [2018/2091(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward en Francisco José Millán Mon.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.18 van de notulen van 11.12.2018.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská en Răzvan Popa.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 631.718/OJMA).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.29 uur gesloten.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling