Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 78k
Måndagen den 10 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (debatt)
 14.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)
 15.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (debatt)
 17.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (debatt)
 18.Militär rörlighet (kortfattad redogörelse)
 19.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (kortfattad redogörelse)
 20.Ny europeisk kulturagenda (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 29 november 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.03.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av att det är 70 år sedan förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs i Paris. Han påminde om parlamentets engagemang för mänskliga rättigheter, i synnerhet genom Sacharovpriset, och gratulerade Sacharovpristagarna från 2014 (Denis Mukwege) och 2016 (Nadia Murad) som precis hade tilldelats Nobels fredspris.

Han uttryckte även parlamentets kondoleanser i samband Ludmilla Alexeievas bortgång den 8 december 2018. Människorättsaktivisten och den tidigare ryska dissidenten Alexeieva tog emot Sacharovpriset 2009 i Strasbourg för organisationen Memorials räkning.

Han avslutade med att understryka den viktiga roll som vissa journalister spelar för att försvara de mänskliga rättigheterna, varav vissa har fått betala med sina liv (till exempel Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak och Jamal Khashoggi) eller genom fängelsestraff.

°
° ° °

Talare: Matt Carthy.


4. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 28 november 2018 och 29 november 2018 justerades.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Gerard Batten hade med verkan från den 8 december 2018 utträtt ur EFDD-gruppen.

Han har sin plats bland de grupplösa ledamöterna.


6. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäranden om omröstning från följande grupper:

— PPE, ECR, ALDE och EFDD om EMPL-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EEA och Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Föredragare: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD och andra ledamöter om EMPL-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Föredragare: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Besluten tillkännagavs i protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 november 2018 (punkt 5 i protokollet av den 28.11.2018).

Omröstningarna kommer att hållas i morgon, tisdagen den 11 december 2018.

Talmannen meddelade vidare att när det gäller de övriga besluten om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagavs i protokollet från onsdagen den 28 november 2018 (punkt 5 i protokollet av den 28.11.2018), hade han inte tagit emot någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet.

Utskotten JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH och IMCO hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

- REGI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Föredragande: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Föredragande: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Föredragande: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Föredragare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Föredragande: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI-utskottet: Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Föredragande: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande denna vecka skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, förordning (EG) nr 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning och direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj II 2018, juni 2018 och juli 2018 finns på Europarl.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000118/2018) från Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI till kommissionen: Sällsynta sjukdomar (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Spridningen av afrikansk svinpest (B8-0420/2018)


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2018 års allmänna budget: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med DS492 Europeiska unionen – Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (2017/2283(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Betänkande om militär rörlighet (2018/2156(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (2018/2098(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (2018/2044(INI)) - utskottet TERR - Föredragande: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2018/2099(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (2018/0122M(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Betänkande om den nya europeiska kulturagendan (2018/2091(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2018/2097(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister (2018/2079(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (2018/2090(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (2018/2104(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - utskottet ITRE - utskottet TRAN - Föredragande: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 (2018/2105(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum (2018/2271(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna december 2018 (PE 631.718/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

ENF-gruppen hade begärt att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra in rådets och kommissionens uttalanden om ”Historiska EU-företag och EU-varumärken som ägs av företag från länder utanför EU: fallet Pernigotti 1869 (Italien)”.

Talare: Mario Borghezio för ENF-gruppen, som lade fram begäran (talmannen gjorde förtydliganden), och Mercedes Bresso för S&D-gruppen, som (med medgivande av Mario Borghezio) stödde begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (113 röster för, 154 röster emot, 14 nedlagda röster).

Tisdag

GUE-NGL-gruppen hade begärt att omröstningen om López Aguilars betänkande om omarbetning av ”Viseringskodex” (punkt 98 i föredragningslistan) skulle skjutas upp till ett senare sammanträde. Om denna begäran inte får en majoritet av de avlagda rösterna, ska en debatt om samma betänkande upptas på föredragningslistan på måndag som sista punkt innan anförandena på en minut.

Talare: Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran.

Parlamentet förkastade begäran om att skjuta upp omröstningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (60 röster för, 228 röster emot, 8 nedlagda röster).

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring:

Omröstningen om Petras Auštrevičius betänkande om ”Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området” (A8-0373/2018), som är planerad till dagens andra omröstning, flyttas till dagens första omröstning.

Parlamentet uttryckte sitt stöd för förslaget.

Tisdag

S&D-gruppen hade begärt att kommissionens uttalande om tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan skulle läggas till den allmänna diskussionen om partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Debatten ska avslutas med framläggande av resolutionsförslag som går till omröstning på torsdag.

Talare: Birgit Sippel för S&D-gruppen, som lade fram begäran, Bruno Gollnisch, som begärde att behandlingen av hela frågan skulle skjutas upp till ett senare tillfälle, Birgit Sippel som preciserade begäran och Michał Boni som var emot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (155 röster för, 133 röster emot, 4 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till resolution och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 13.00.
Begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning: onsdagen den 12 december 2018 kl. 19.00.

Begäran från GUE-NGL-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan på eftermiddagen, efter den allmänna diskussionen om partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, lägga till en förklaring från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik om ”Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas”.

Talare: Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (140 röster för, 132 röster emot, 5 nedlagda röster).

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att hålla en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om ”Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien” (Punkt 11 i föredragningslistan) samt avslutande med förslag till resolution som ska läggas fram för omröstning på torsdag.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som lade fram begäran och Martina Dlabajová, som var emot begäran

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (163 röster för, 90 röster emot, 13 nedlagda röster).

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 11 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till resolution och förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 12.00.
Ändringsförslag till förslag till gemensam resolution: onsdagen den 12 december 2018 kl. 13.00.
Begäranden om delad omröstning eller särskild omröstning: onsdagen den 12 december 2018 kl. 19.00.

Begäran från ECR-gruppen om att som andra punkt på föredragningslistan, efter den prioriterade debatten, hålla en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om ”Krisen för demokratin i Frankrike”. Debatten ska avslutas med framläggande av resolutionsförslag som går till omröstning på torsdag.

Talare: Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som lade fram begäran och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som var emot begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagen hålla en debatt om frågan för muntligt besvarande om ”Svåra överträdelser vid djurtransporter till tredjeländer” (O-000136/2018).

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, som lade fram begäran, och Dobromir Sośnierz som var emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (78 röster för, 154 röster emot, 9 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

13. Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Maria Gabriela Zoană (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nicola Caputo för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu och Younous Omarjee.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Franc Bogovič.

Talare: Karmenu Vella och Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 11.12.2018.


14. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios och Julie Ward.

Talare: Marianne Thyssen och Claude Rolin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 11.12.2018.


15. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda och Angélique Delahaye.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini och Konstantinos Papadakis.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Renate Sommer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 11.12.2018.


16. Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (debatt)

Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna [2018/2092(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias och Maria Gabriela Zoană.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev och Claudia Țapardel.

Talare: Tibor Navracsics och Sergei Stanishev.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.16 i protokollet av den 11.12.2018.


17. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc och Enrique Calvet Chambon redogjorde för betänkandena.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Emilian Pavel för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen och Anne Sander.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 11.12.2018, punkt 5.9 i protokollet av den 11.12.2018 och punkt 5.10 i protokollet av den 11.12.2018.


18. Militär rörlighet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om militär rörlighet [2018/2156(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.17 i protokollet av den 11.12.2018.


19. Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik [2018/2090(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová och Julie Ward.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 11.12.2018.


20. Ny europeisk kulturagenda (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den nya europeiska kulturagendan [2018/2091(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward och Francisco José Millán Mon.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.18 i protokollet av den 11.12.2018.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská och Răzvan Popa.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 631.718/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande