Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2902(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0556/2018

Ingediende teksten :

B8-0556/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.12

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

5.12. Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid in of op bepaalde producten betreft (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Verantwoordelijke leden Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas en Younous Omarjee

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2020Juridische mededeling