Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU [2018/2090(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0400/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0485)


5.2. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Sven Schulze, který se vyjádřil proti rozhodnutí výboru EMPL, a Guillaume Balas (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch tohoto rozhodnutí.


5.3. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Jeroen Lenaers (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch rozhodnutí výboru.


5.4. Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0486)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.5. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0487)

Vystoupil Gerben-Jan Gerbrandy (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.6. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0488)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.7. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0489)

Vystoupily: Renate Sommer, aby požádala o stažení svého jména ze zprávy, a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání.

Parlament žádost schválil EH (360 pro, 244 proti, 60 zdržení se).


5.8. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0490)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.9. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0491)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.10. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0492)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Enrique Calvet Chambon (zpravodaj) po hlasování.


5.11. Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0493)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) – Odpovědní poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas a Younous Omarjee

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


5.13. Humanitární víza (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech [2018/2271(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0494)

Vystoupení

Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj) před hlasováním.


5.14. Vízový kodex ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0495)

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.15. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu [2016/0406(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0496)


5.16. Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)

Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích [2018/2092(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor LIBE)

přijat (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojenská mobilita (hlasování)

Zpráva o vojenské mobilitě [2018/2156(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)

Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu [2018/2091(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0499)

Vystoupení

Giorgos Grammatikakis (zpravodaj) před hlasováním.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění