Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - StrasbourgEndelig udgave

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker [2018/2090(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0485)


5.2.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Sven Schulze, som inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, udtalte sig imod afgørelsen fra EMPL, og Guillaume Balas (ordfører), der udtalte sig for denne afgørelse.


5.3.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Jeroen Lenaers (ordfører), som inden afstemningen jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, udtrykte sig for udvalgets afgørelse.


5.4. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0486)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.5. Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0487)

Indlæg af Gerben-Jan Gerbrandy (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.6. Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0488)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.7. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0489)

Talere Renate Sommer, for at anmode om, at hendes navn blev fjernet fra betænkningen, og Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (360 for, 244 imod, 60 hverken/eller).


5.8. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0490)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.9. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0491)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.10. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0492)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således

Indlæg

Enrique Calvet Chambon (ordfører) efter afstemningen.


5.11. Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0493)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.12. Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Ansvarlige medlemmer: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas og Younous Omarjee

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


5.13. Humanitære visa (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa [2018/2271(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0494)

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (ordfører) inden afstemningen.


5.14. Visumkodeks ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0495)

Indlæg af Juan Fernando López Aguilar (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.15. Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi [2016/0406(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0496)


5.16. Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (afstemning)

Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser [2018/2092(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (LIBE)

Vedtaget (P8_TA(2018)0497)


5.17. Militær mobilitet (afstemning)

Betænkning om militær mobilitet [2018/2156(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0498)


5.18. En ny europæisk kulturdagsorden (afstemning)

Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden [2018/2091(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0499)

Indlæg

Giorgos Grammatikakis (ordfører) inden afstemningen.

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse