Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE [2018/2090(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0485)


5.2. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Sven Schulze, który wypowiedział się przeciwko decyzji komisji EMPL, oraz Guillaume Balas (sprawozdawca), który poparł tę decyzję.


5.3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Jeroen Lenaers (sprawozdawca), który poparł decyzję komisji.


5.4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0486)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.5. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0487)

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.6. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0488)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.7. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0489)

Głos zabrali Renate Sommer, aby zwrócić się o usunięcie jej podpisu pod sprawozdaniem, i Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 360 głosach za, 244 głosach przeciw i 60 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


5.8. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0490)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.9. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0491)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.10. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0492)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Enrique Calvet Chambon (sprawozdawca), po głosowaniu.


5.11. Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0493)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.12. Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Posłowie odpowiedzialni: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas i Younous Omarjee

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


5.13. Wizy humanitarne (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych [2018/2271(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0494)

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.14. Kodeks wizowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0495)

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.15. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu [2016/0406(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0496)


5.16. Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych [2018/2092(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja LIBE)

Przyjęto (P8_TA(2018)0497)


5.17. Mobilność wojskowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mobilności wojskowej [2018/2156(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz kultury [2018/2091(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0499)

Wystąpienia

Giorgos Grammatikakis (sprawozdawca), przed głosowaniem.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna