Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


5.1. Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE [2018/2090(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0485)


5.2. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Sven Schulze, care s-a exprimat împotriva deciziei EMPL, și Guillaume Balas (raportor), care s-a exprimat în favoarea deciziei.


5.3. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Instituirea unei Autorități Europene a Muncii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Jeroen Lenaers (raportor), care s-a exprimat în favoarea deciziei comisiei.


5.4. Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0486)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.5. Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0487)

Au intervenit Gerben-Jan Gerbrandy (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.6. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0488)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.7. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0489)

Au intervenit Renate Sommer, care a solicitat retragerea numelui său de pe raport, și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a solicitat ca chestiunea să fie transmisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (360 pentru, 244 împotrivă, 60 abținere), Parlamentul a aprobat cererea.


5.8. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0490)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.9. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0491)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.10. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0492)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Enrique Calvet Chambon (raportor), după votare.


5.11. Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0493)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Deputați responsabili: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas și Younous Omarjee

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


5.13. Vizele umanitare (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare [2018/2271(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0494)

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar (raportor), înainte de votare.


5.14. Codul de vize ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0495)

Au intervenit Juan Fernando López Aguilar (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.15. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag [2016/0406(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0496)


5.16. Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (vot)

Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene [2018/2092(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (LIBE)

Adoptat (P8_TA(2018)0497)


5.17. Mobilitatea militară (vot)

Raport referitor la mobilitatea militară [2018/2156(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0498)


5.18. Noua agendă europeană pentru cultură (vot)

Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură [2018/2091(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0499)

Intervenții

Giorgos Grammatikakis (raportor), înainte de votare.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică