Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ [2018/2090(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0485)


5.2. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Sven Schulze, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu výboru EMPL a Guillaume Balas (spravodajca), ktorý podporil toto rozhodnutie.


5.3. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zriadenie Európskeho orgánu práce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Jeroen Lenaers (spravodajca), ktorý podporil rozhodnutie výboru.


5.4. Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0486)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.5. Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0487)

Vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy (spravodajca), so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.6. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0488)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.7. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0489)

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer so žiadosťou, aby jej meno bolo stiahnuté zo správy a Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 360, proti: 244, zdržali sa hlasovania: 60).


5.8. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0490)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.9. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0491)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.10. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0492)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Enrique Calvet Chambon (spravodajca), po hlasovaní.


5.11. Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0493)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.12. Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Zodpovední poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas a Younous Omarjee

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


5.13. Humanitárne víza (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o humanitárnych vízach [2018/2271(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0494)

Vystúpenia:

Juan Fernando López Aguilar (spravodajca), po hlasovaní.


5.14. Vízový kódex ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0495)

Vystúpil Juan Fernando López Aguilar (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.15. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu [2016/0406(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0496)


5.16. Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasovanie)

Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach [2018/2092(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (LIBE)

Prijatý (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojenská mobilita (hlasovanie)

Správa o vojenskej mobilite [2018/2156(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nová európska stratégia pre kultúru (hlasovanie)

Správa o novej európskej stratégii pre kultúru [2018/2091(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0499)

Vystúpenia:

Giorgos Grammatikakis (spravodajca), pred hlasovaním.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie