Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 11. december 2018 - StrasbourgKončna izdaja

5. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU [2018/2090(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Yana Toom (A8-0400/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0485)


5.2. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu s členom 69c (2)(2) Poslovnika, Sven Schulze, ki je izrazil svoje nasprotovanje zoper odločitev odbora EMPL, in Guillaume Balas (poročevalec), ki je govoril v prid tej odločitvi.


5.3. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev Evropskega organa za delo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu s členom 69c (2)(2) Poslovnika, Jeroen Lenaers (poročevalec), ki je govoril v prid odločitvi odbora.


5.4. Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0486)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.5. Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0487)

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.6. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0488)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.7. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0489)

Govorili so Renate Sommer, ki je zahtevala, da se njeno ime odstrani s poročila, in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (360 glasov za, 244 glasov proti, 60 vzdržanih glasov).


5.8. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Anne Sander (A8-0273/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0490)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.9. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0491)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.10. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0492)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Enrique Calvet Chambon (poročevalec), po glasovanju.


5.11. Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0493)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.12. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Pristojni poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas in Younous Omarjee

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


5.13. Humanitarni vizumi (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih [2018/2271(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0494)

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), pred glasovanjem.


5.14. Vizumski zakonik ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0495)

Govoril je Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.15. Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom [2016/0406(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0496)


5.16. Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (glasovanje)

Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah [2018/2092(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor LIBE)

Sprejeto (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojaška mobilnost (glasovanje)

Poročilo o vojaški mobilnosti [2018/2156(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nova evropska agenda za kulturo (glasovanje)

Poročilo o novi evropski agendi za kulturo [2018/2091(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0499)

Govori

Giorgos Grammatikakis (poročevalec), pred glasovanjem.

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo