Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0225(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0410/2018

Внесени текстове :

A8-0410/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.12
CRE 12/12/2018 - 12.12
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0510
P8_TA(2019)0396

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

23. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica и Christian Ehler представиха докладите.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Lambert van Nistelrooij (докладчик по становището на комисията REGI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията CULT), Seán Kelly, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia и Marisa Matias.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказаха се Carlos Moedas, Dan Nica и Christian Ehler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.12 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация