Seznam 
Zápis
PDF 297kWORD 81k
Úterý, 11. prosince 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (rozprava)
 3.Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  5.3.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  5.4.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)
  5.5.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  5.6.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  5.7.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  5.8.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)
  5.9.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)
  5.10.Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)
  5.11.Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)
  5.13.Humanitární víza (hlasování)
  5.14.Vízový kodex ***I (hlasování)
  5.15.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)
  5.16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)
  5.17.Vojenská mobilita (hlasování)
  5.18.Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Změna pořadu jednání
 11.Předložení dokumentů
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (rozprava)
 14.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (rozprava)
 15.Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (rozprava)
 16.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)
 17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (rozprava)
 19.Členství v politických skupinách
 20.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (rozprava)
 22.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Předseda připomněl, že postoje obou orgánů jsou v otázce brexitu totožné.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Udo Bullmann za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark a Isabelle Thomas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt a Costas Mavrides.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupila Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


3. Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Bernard Monot za skupinu EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (předsedající řečníkovi připomněla téma rozpravy), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupili: Pierre Moscovici (člen Komise) a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:43 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.

Vystoupili: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini ke znečištění ovzduší v Římě, jehož příčinou je požár v továrně na zpracování odpadu (předseda se připojil k výrokům poslankyně), David Coburn a Giulia Moi.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU [2018/2090(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0400/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0485)


5.2. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Sven Schulze, který se vyjádřil proti rozhodnutí výboru EMPL, a Guillaume Balas (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch tohoto rozhodnutí.


5.3. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Jeroen Lenaers (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch rozhodnutí výboru.


5.4. Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0486)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.5. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0487)

Vystoupil Gerben-Jan Gerbrandy (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.6. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0488)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.7. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0489)

Vystoupily: Renate Sommer, aby požádala o stažení svého jména ze zprávy, a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání.

Parlament žádost schválil EH (360 pro, 244 proti, 60 zdržení se).


5.8. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0490)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.9. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0491)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.10. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0492)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Enrique Calvet Chambon (zpravodaj) po hlasování.


5.11. Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0493)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


5.12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) – Odpovědní poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas a Younous Omarjee

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


5.13. Humanitární víza (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech [2018/2271(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0494)

Vystoupení

Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj) před hlasováním.


5.14. Vízový kodex ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0495)

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.15. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu [2016/0406(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0496)


5.16. Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)

Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích [2018/2092(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor LIBE)

přijat (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojenská mobilita (hlasování)

Zpráva o vojenské mobilitě [2018/2156(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)

Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu [2018/2091(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0499)

Vystoupení

Giorgos Grammatikakis (zpravodaj) před hlasováním.


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz a Danuta Jazłowiecka

zpráva Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly a Dubravka Šuica

zpráva Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly a Dubravka Šuica

zpráva Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes a Stanislav Polčák

zpráva Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

zpráva Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová a Alex Mayer

zpráva Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

zpráva Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Luke Ming Flanagan

zpráva Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek a Francis Zammit Dimech.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:37.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.

Vystoupil Paul Rübig k předpokládané délce čtvrtečního hlasování (předsedající odpověděl, že navrhne, aby se záležitostí zabývalo předsednictvo).


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Změna pořadu jednání

Předsedající oznámil, že rozprava o prohlášeních Rady a Komise o vystoupení Spojeného království z EU (bod 105 OJ) byla po konzultaci předsedy Parlamentu s politickými skupinami odložena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Středeční denní zasedání tak začne v 10:00.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019: postoj Rady ze dne 11. prosince 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Zpráva o technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost (2018/2085(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše tento týden níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem (bod 8 zápisu ze dne 10.12.2018).

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících finančních prostředků přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (rozprava)

Zpráva o závěrech a doporučeních zvláštního výboru pro boj proti terorismu [2018/2044(INI)] – Zvláštní výbor pro boj proti terorismu. Zpravodajky: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier a Helga Stevens uvedly zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Caterina Chinnici za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon a Seán Kelly.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Bruno Gollnisch.

Vystoupili: Julian King, Monika Hohlmeier a Helga Stevens.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.14 zápisu ze dne 12.12.2018.


14. Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [2018/0091M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie [2018/0122M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Prohlášení Komise: Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira uvedl doporučení A8-0366/2018 a zprávu A8-0367/2018.

Alojz Peterle uvedl doporučení A8-0383/2018 a zprávu A8-0385/2018.

Cecilia Malmström a Věra Jourová (členky Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, a Tiziana Beghin za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: France Jamet za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Vystoupili: João Ferreira a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández k organizaci vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupili: Cecilia Malmström, Alojz Peterle a Pedro Silva Pereira.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.6 zápisu ze dne 12.12.2018, bod 12.7 zápisu ze dne 12.12.2018, bod 12.8 zápisu ze dne 12.12.2018 a bod 12.9 zápisu ze dne 12.12.2018.


15. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Kati Piri za skupinu S&D, a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


16. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0392/2018)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister a Ioan Mircea Paşcu uvedli zprávy.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Paulo Rangel (zpravodaj výboru AFCO), Arnaud Danjean za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko a Javi López.

Vystoupili: Federica Mogherini, David McAllister a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.15 zápisu ze dne 12.12.2018 a bod 12.16 zápisu ze dne 12.12.2018.


17. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Liliana Rodrigues za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Federica Mogherini a Petras Auštrevičius.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.17 zápisu ze dne 12.12.2018.


18. Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (rozprava)

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou [2017/2283(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Jarosław Wałęsa (zpravodaj výboru INTA), Dariusz Rosati za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nathan Gill za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn a Andrea Bocskor.

Vystoupili: Federica Mogherini a Michael Gahler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.3 zápisu ze dne 12.12.2018.


19. Členství v politických skupinách

Stefano Maullu již není členem skupiny PPE a stal se členem skupiny ECR s platností od 12. prosince 2018.


20. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig uvedli zprávu.

Vystoupili: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Jonathan Arnott za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Jens Geier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Lefteris Christoforou.

Vystoupili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 12.12.2018.


21. Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajové: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Předseda oznámil, že v návaznosti na teroristický útok, ke kterému došlo v centru Štrasburku a který si vyžádal několik obětí, byla budova Parlamentu z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zdůraznil, že Parlament se nenechá zastrašit. Naopak bude pokračovat v činnosti a na násilí odpoví demokracií a svobodou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička uvedli zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Mirosław Piotrowski (zpravodaj výboru REGI), Markus Pieper za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Fabio Massimo Castaldo (zpravodaj výboru AFET), Dominique Riquet za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand s procesní námitkou, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri a Karima Delli.

Vystoupili: Violeta Bulc a Pavel Telička.

Vystoupil Edouard Martin s otázkou, zda je vhodné pokračovat v rozpravách.

Vystoupila Henna Virkkunen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Marian-Jean Marinescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.2 zápisu ze dne 12.12.2018.


22. Zřízení Evropského obranného fondu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski uvedl zprávu.

Vystoupil David McAllister (zpravodaj výboru AFET).

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Dominique Riquet za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu a Clare Moody.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 19.1 zápisu ze dne 12.12.2018.


23. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica a Christian Ehler uvedli zprávy.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Henna Virkkunen (zpravodajka výboru TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru ENVI), Lambert van Nistelrooij (zpravodaj výboru REGI), Elsi Katainen (zpravodajka výboru AGRI), Luigi Morgano (zpravodaj výboru CULT), Seán Kelly za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia a Marisa Matias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Vystoupili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 12.12.2018 a bod 12.12 zápisu ze dne 12.12.2018.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 631.718/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění