Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 315kWORD 88k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 3.Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ***I (ψηφοφορία)
  5.3.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  5.7.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  5.8.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I (ψηφοφορία)
  5.9.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I (ψηφοφορία)
  5.11.Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα (ψηφοφορία)
  5.13.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)
  5.14.Κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  5.15.Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο * (ψηφοφορία)
  5.16.Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (ψηφοφορία)
  5.17.Στρατιωτική κινητικότητα (ψηφοφορία)
  5.18.Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (συζήτηση)
 14.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (συζήτηση)
 15.Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς (συζήτηση)
 16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 20.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 21.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
 22.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (συζήτηση)
 23.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.04.


2. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου (2018/2871(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι θέσεις των δύο θεσμικών οργάνων για το ζήτημα του Μπρέξιτ κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ελευθέριος Συναδινός, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark και Isabelle Thomas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Γεώργιος Επιτήδειος, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Udo Voigt και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (2018/2972(RSP))

Η Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (η Πρόεδρος υπενθυμίζει στον ομιλητή το θέμα της συζήτησης), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Νότης Μαριάς, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Starbatty και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.43 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

Παρεμβαίνουν οι Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini σχετικά με τη σημερινή μόλυνση της ατμόσφαιρας στην πόλη της Ρώμης εξαιτίας πυρκαγιάς σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις δηλώσεις αυτές), David Coburn και Giulia Moi.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ [2018/2090(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0485)


5.2. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, ο Sven Schulze, ο οποίος εκφράζεται κατά της απόφασης της επιτροπής EMPL και Guillaume Balas (εισηγητής), ο οποίος εκφράζεται υπέρ αυτής της απόφασης.


5.3. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, ο Jeroen Lenaers (εισηγητής), ο οποίος εκφράζεται υπέρ της απόφασης της επιτροπής.


5.4. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0486)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


5.5. Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0487)

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.6. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0488)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


5.7. Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0489)

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, για να ζητήσει να αφαιρεθεί το όνομά της από την έκθεση και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (360 υπέρ, 244 κατά, 60 αποχή), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.8. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0490)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


5.9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0491)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


5.10. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0492)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Enrique Calvet Chambon (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.


5.11. Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0493)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


5.12. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Αρμόδιοι βουλευτές: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas και Younous Omarjee

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


5.13. Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους [2018/2271(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0494)

Παρεμβάσεις

Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


5.14. Κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0495)

Παρεμβαίνει ο Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.15. Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο [2016/0406(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0496)


5.16. Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα [2018/2092(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή LIBE)

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0497)


5.17. Στρατιωτική κινητικότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα [2018/2156(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0498)


5.18. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό [2018/2091(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Γιώργος Γραμματικάκης (A8-0388/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0499)

Παρεμβάσεις

Γιώργος Γραμματικάκης (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Dobromir Sośnierz και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly και Dubravka Šuica

Έκθεση Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly και Dubravka Šuica

Έκθεση Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes και Stanislav Polčák

Έκθεση Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová και Alex Mayer

Έκθεση Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Έκθεση Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski και Luke Ming Flanagan

Έκθεση Γιώργος Γραμματικάκης - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek και Francis Zammit Dimech.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.37.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig επί της προβλεπόμενης διάρκειας των ψηφοφοριών της Πέμπτης (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα προτείνει να συζητήσει επ' αυτού το Προεδρείο).


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Κατόπιν διαβουλεύσεως μεταξύ του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων, Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (σημείο 105 της ΗΔ) αναβάλλεται για μελλοντική περίοδο συνόδου.

Κατόπιν τούτου η συνεδρίαση της Τετάρτης θα αρχίσει στις 10.00.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Θέση του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Έκθεση σχετικά με την τεχνολογία blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα προβεί αυτή την εβδομάδα στην υποραφή της ακόλουθης πράξης, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2018):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπόλοιπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή των εν λόγω ποσών σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία [2018/2044(INI)] - Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία. Συνεισηγήτριες: Monika Hohlmeier και Helga Stevens (A8-0374/2018)

Οι Monika Hohlmeier και Helga Stevens παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arnaud Danjean, Ivo Belet, Δημήτρης Παπαδάκης, Roberta Metsola, Tanja Fajon και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho και Jeroen Lenaers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo και Bruno Gollnisch.

Παρεμβαίνουν οι Julian King, Monika Hohlmeier και Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


14. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [2018/0091M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου [2018/0122M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Δήλωση της Επιτροπής: Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (2018/2979(RSP))

Ο Pedro Silva Pereira παρουσιάζει τη σύσταση A8-0366/2018 και την έκθεση A8-0367/2018.

Ο Alojz Peterle παρουσιάζει τη σύσταση A8-0383/2018 και την έκθεση A8-0385/2018.

Οι Cecilia Malmström και Věra Jourová (μέλη της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Andrzej Zdrojewski, και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Τάκης Χατζηγεωργίου και Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Παρεμβαίνουν João Ferreira και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández επί της διαδικασίας «catch the eye»: (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Alojz Peterle και Pedro Silva Pereira.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018, σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018, σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


15. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς (2018/2980(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας [2018/2097(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0392/2018)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [2018/2099(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Οι David McAllister και Ioan Mircea Paşcu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Ελευθέριος Συναδινός, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko και Javi López.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, David McAllister και Ioan Mircea Paşcu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


17. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος [2018/2098(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Ο Petras Auštrevičius παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Petras Auštrevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


18. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2017/2283(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Ο Michael Gahler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Jonathan Arnott, David Coburn και Andrea Bocskor.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Michael Gahler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


19. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Stefano Maullu δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και προσχωρεί στην Ομάδα ECR από τις 12 Δεκεμβρίου 2018.


20. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Daniele Viotti και Paul Rübig (A8-0454/2018)

Οι Daniele Viotti και Paul Rübig παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin και Jens Geier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


21. Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička (A8-0409/2018)

Η Henna Virkkunen παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι μετά από ένοπλη επίθεση που μόλις σημειώθηκε στο κέντρο του Στρασβούργου και προκάλεσε αρκετά θύματα οι πόρτες του Κοινοβουλίου έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας. Υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εκφοβιστεί αλλά θα συνεχίσει τις εργασίες του και θα απαντήσει στη βία με δημοκρατία και ελευθερία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Οι Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mirosław Piotrowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, επί διαδικαστικού, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri και Karima Delli.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Pavel Telička.

Παρεμβαίνει ο Edouard Martin σχετικά με τη σκοπιμότητα της συνέχισης των συζητήσεων.

Παρεμβαίνει η Henna Virkkunen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


22. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Ο Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο David McAllister (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu και Clare Moody.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


23. Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dan Nica (A8-0401/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Οι Dan Nica και Christian Ehler παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elsi Katainen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia και Marisa Matias.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas, Dan Nica και Christian Ehler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 631.718/OJME).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου