Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 294kWORD 80k
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)
  5.3.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Euroopan työviranomaisen perustaminen ***I (äänestys)
  5.4.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (äänestys)
  5.5.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (äänestys)
  5.6.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I (äänestys)
  5.7.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)
  5.8.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I (äänestys)
  5.9.Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I (äänestys)
  5.10.Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I (äänestys)
  5.11.EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)
  5.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa (äänestys)
  5.13.Humanitaariset viisumit (äänestys)
  5.14.Viisumisäännöstö ***I (äänestys)
  5.15.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta * (äänestys)
  5.16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (äänestys)
  5.17.Sotilaallinen liikkuvuus (äänestys)
  5.18.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (keskustelu)
 14.EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) - Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (keskustelu)
 15.Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio (keskustelu)
 16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (keskustelu)
 18.EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 20.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (keskustelu)
 21.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (keskustelu)
 22.Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)
 23.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies muistutti, että parlamentti ja komissio ovat brexit-asiassa samoilla linjoilla.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark ja Isabelle Thomas.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt ja Costas Mavrides.

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Juliane Bogner-Strauss käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernard Monot EFDD-ryhmän puolesta, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (puhemies muistutti puhujaa keskustelun aiheesta), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty ja Dariusz Rosati.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Jean-Luc Schaffhauser.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici (komission jäsen) ja Juliane Bogner-Strauss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.43 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.01.

Puheenvuorot: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini Rooman kaupungin saastumisesta jätteiden käsittelylaitoksessa syttyneen tulipalon vuoksi (puhemies yhtyi näihin puheenvuoroihin), David Coburn ja Giulia Moi.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


5.1. Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset [2018/2090(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Yana Toom (A8-0400/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0485)


5.2. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Sven Schulze, joka vastusti EMPL-valiokunnan päätöstä, ja Guillaume Balas (esittelijä), joka kannatti tätä päätöstä.


5.3. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Euroopan työviranomaisen perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Jeroen Lenaers (esittelijä), joka kannatti komission päätöstä.


5.4. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0486)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.5. Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0487)

Gerben-Jan Gerbrandy (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


5.6. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0488)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.7. Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0489)

Puheenvuorot: Renate Sommer pyytääkseen, että hänen nimensä poistetaan mietinnöstä, ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (360 puolesta, 244 vastaan, 60 tyhjää).


5.8. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Anne Sander (A8-0273/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0490)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.9. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0491)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.10. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0492)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Enrique Calvet Chambon (esittelijä), äänestyksen jälkeen.


5.11. EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0493)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.12. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Asiasta vastaavat jäsenet: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas ja Younous Omarjee

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


5.13. Humanitaariset viisumit (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista [2018/2271(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0494)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Juan Fernando López Aguilar (esittelijä).


5.14. Viisumisäännöstö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0495)

Juan Fernando López Aguilar (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


5.15. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta [2016/0406(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0496)


5.16. Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (äänestys)

Mietintö Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta [2018/2092(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (LIBE-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0497)


5.17. Sotilaallinen liikkuvuus (äänestys)

Mietintö sotilaallisesta liikkuvuudesta [2018/2156(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0498)


5.18. Euroopan uusi kulttuuriohjelma (äänestys)

Mietintö Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta [2018/2091(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0499)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Giorgos Grammatikakis (esittelijä).


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Danuta Jazłowiecka

Mietintö Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Mietintö Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Mietintö Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes ja Stanislav Polčák

Mietintö Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Mietintö Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová ja Alex Mayer

Mietintö Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Mietintö Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Luke Ming Flanagan

Mietintö Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek ja Francis Zammit Dimech.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.37.)


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.

Paul Rübig käytti puheenvuoron torstaille suunniteltujen äänestysten kestosta (puhemies vastasi ehdottavansa puhemiehistölle keskustelua asiasta).


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Esityslistan muuttaminen

Parlamentin puhemiehen ja poliittisten ryhmien välisten neuvottelujen jälkeen puhemies ilmoitti, että keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta ”Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta” (esityslistan 105 kohta) lykätään myöhempään istuntojaksoon.

Keskiviikon istuntojakso alkaa näin klo 10.00.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Toinen esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019: neuvoston kanta 11. joulukuuta 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Mietintö lohkoketjusta: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka (2018/2085(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies allekirjoittaa tällä viikolla yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 8):

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai näiden määrien siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (keskustelu)

Mietintö terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista [2018/2044(INI)] - Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier ja Helga Stevens esittelivät mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon ja Seán Kelly.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo ja Bruno Gollnisch.

Puheenvuorot: Julian King, Monika Hohlmeier ja Helga Stevens.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.14.


14. EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma) - Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [2018/0091M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2018/0122M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komission julkilausuma: Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira esitteli suosituksen A8-0366/2018 ja mietinnön A8-0367/2018.

Alojz Peterle esitteli suosituksen A8-0383/2018 ja mietinnön A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ja Věra Jourová (komission jäsenet) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Christophe Hansen PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski, ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ja Jarosław Wałęsa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Puheenvuorot: João Ferreira ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández "catch the eye"-menettelyn johtamisesta (puhemies täsmentääkseen asiaa).

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Alojz Peterle ja Pedro Silva Pereira.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.6, istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.7, istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.8 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.9.


15. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kati Piri S&D-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Jordi Solé käytti puheenvuoron Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2018/2097(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0392/2018)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2018/2099(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko ja Javi López.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.15 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.16.


17. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2018/2098(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Petras Auštrevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.17.


18. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (keskustelu)

Mietintö Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta [2017/2283(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker ja Julie Ward.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn ja Andrea Bocskor.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Michael Gahler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.3.


19. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Stefano Maullu ei ole enää PPE-ryhmän jäsen vaan on liittynyt ECR-ryhmään 12. joulukuuta 2018 alkaen.


20. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 (keskustelu)

Neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ja Paul Rübig esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Juliane Bogner-Strauss (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Jens Geier.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák ja Lefteris Christoforou.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ja Paul Rübig.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.5.


21. Verkkojen Eurooppa -väline ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puhemies ilmoitti, että Strasbourgin keskustassa on tapahtunut aseellinen välikohtaus, jossa oli useita uhreja, ja että turvatoimena parlamentin sisään- ja uloskäynnit on suljettu. Hän tähdensi, että parlamentti ei alistu pelotteluun vaan jatkaa työskentelyään ja vastaa näin väkivaltaan varjellen demokratiaa ja vapautta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička esittelivät mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mirosław Piotrowski (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri ja Karima Delli.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Edouard Martin käytti puheenvuoron mahdollisuudesta jatkaa keskusteluita.

Henna Virkkunen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Marian-Jean Marinescu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.2.


22. Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski esitteli mietinnön.

David McAllister (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu ja Clare Moody.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.1.


23. Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica ja Christian Ehler esittelivät mietinnöt.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elsi Katainen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luigi Morgano (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Patrizia Toia ja Marisa Matias.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Puheenvuorot: Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.11 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.12.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 631.718/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus