Rodyklė 
Protokolas
PDF 303kWORD 81k
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 3.Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (balsavimas)
  5.3.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos darbo institucijos įsteigimas ***I (balsavimas)
  5.4.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I (balsavimas)
  5.5.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (balsavimas)
  5.6.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)
  5.7.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)
  5.8.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ***I (balsavimas)
  5.9.Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I (balsavimas)
  5.10.Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ***I (balsavimas)
  5.11.ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  5.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose (balsavimas)
  5.13.Humanitarinės vizos (balsavimas)
  5.14.Vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  5.15.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą * (balsavimas)
  5.16.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (balsavimas)
  5.17.Karinis mobilumas (balsavimas)
  5.18.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 13.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (diskusijos)
 14.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (diskusijos)
 15.Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje (diskusijos)
 16.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo - Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (diskusijos)
 18.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (diskusijos)
 19.Frakcijų sudėtis
 20.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (diskusijos)
 21.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (diskusijos)
 22.Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)
 23.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Pirmininkas priminė, kad abiejų institucijų pozicija „Brexit'o“ klausimu yra tokia pati.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark ir Isabelle Thomas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.


3. Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Bernard Monot EFDD frakcijos vardu, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (pirmininkė kalbėtojui priminė diskusijų temą), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo: Pierre Moscovici (Komisijos narys) ir Juliane Bogner-Strauss.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.43 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.

Kalbėjo: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini dėl šiandien Romoje padidėjusios taršos, kurią sukėlė gaisras atliekų tvarkymo gamykloje (pirmininkas prisijungė prie šių pareiškimų), David Coburn ir Giulia Moi.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką“ [2018/2090(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0485)


5.2. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio, 2 dalies, 2 pastraipą Sven Schulze, jis prieštaravo EMPL komiteto sprendimui, ir Guillaume Balas (pranešėjas) jis parėmė šį sprendimą.


5.3. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos darbo institucijos įsteigimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio, 2 dalies, 2 pastraipą Jeroen Lenaers (pranešėjas), jis parėmė komiteto sprendimą.


5.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0486)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.5. Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0487)

Kalbėjo: Gerben-Jan Gerbrandy (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


5.6. Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0488)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.7. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0489)

Kalbėjo: Renate Sommer, ji paprašė, kad jos pavardė būtų išbraukta iš pranešimo, ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu ji paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas būtų grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (360 balsavo už, 244 – prieš, 60 susilaikė) pritarė prašymui.


5.8. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0490)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.9. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0491)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.10. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0492)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Enrique Calvet Chambon (pranešėjas), po balsavimo.


5.11. ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0493)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė ENVI komitetas, dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose, projekto (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Atsakingi nariai: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas ir Younous Omarjee

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


5.13. Humanitarinės vizos (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų [2018/2271(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0494)

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas), prieš balsavimą.


5.14. Vizų kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0495)

Kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


5.15. Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą [2016/0406(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0496)


5.16. Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (balsavimas)

Pranešimas „Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas“ [2018/2092(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (LIBE komitetas)

Priimta (P8_TA(2018)0497)


5.17. Karinis mobilumas (balsavimas)

Pranešimas dėl karinio mobilumo [2018/2156(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nauja Europos kultūros darbotvarkė (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės [2018/2091(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0499)

Kalbėjo:

Giorgos Grammatikakis (pranešėjas), prieš balsavimą.


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová ir Alex Mayer

Pranešimas: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Luke Ming Flanagan

Pranešimas: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek ir Francis Zammit Dimech.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.37 val.)


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.03 val.

Kalbėjo Paul Rübig dėl ketvirtadienį numatyto balsavimo trukmės (pirmininkas atsakė, kad pasiūlys Biurui aptarti šį klausimą).


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Darbotvarkės pakeitimas

Parlamento pirmininkui pasikonsultavuss su frakcijomis, Pirmininkas paskelbė, kad diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl JK išstojimo iš ES (darbotvarkės 105 punktas) nukeliamos į vėlesnės sesijos laikotarpį.

Todėl trečiadienio posėdis prasidės 10.00 val.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Antras 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bandrojo biudžeto projektas. 2018 m. Gruodžio 11 d. Tarybos pozicija (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Pranešimas dėl blokų grandinės – ateities perspektyvomis grindžiamos prekybos politikos (2018/2085(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Parlamento pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku šią savaitę pasirašys šį teisės aktą, priimtą įprastą teisėkūros procedūrą (2018 12 10 protokolo 8 punktas):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (diskusijos)

Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų [2018/2044(INI)] - Specialusis komitetas terorizmo klausimais. Pranešėjos: Monika Hohlmeier ir Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier ir Helga Stevens pristatė pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes (nesutiko, kad Bruno Gollnisch pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arnaud Danjean), Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon ir Seán Kelly.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho ir Jeroen Lenaers.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo ir Bruno Gollnisch.

Kalbėjo: Julian King, Monika Hohlmeier ir Helga Stevens.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.14 punktas


14. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [2018/0091M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0122M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komisijos pareiškimas: Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira pristatė rekomendaciją A8-0366/2018 ir pranešimą A8-0367/2018.

Alojz Peterle pristatė rekomendaciją A8-0383/2018 ir pranešimą A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ir Věra Jourová (Komisijos narės) padarė deklaraciją.

Kalbėjo Christophe Hansen PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski, ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo France Jamet ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Kalbėjo João Ferreira ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández dėl procedūros „prašau žodžio“ tvarkos (pirmininkė pateikė papildomos informacijos).

Kalbėjo Cecilia Malmström, Alojz Peterle ir Pedro Silva Pereira.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.6 punktas, 2018 12 12 protokolo 12.7 punktas, 2018 12 12 protokolo 12.8 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.9 punktas


15. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kati Piri S&D frakcijos vardu, ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


16. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo - Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo [2018/2097(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0392/2018)

Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2018/2099(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister ir Ioan Mircea Paşcu pristatė pranešimus.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas), Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, James Carver, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko ir Javi López.

Kalbėjo: Federica Mogherini, David McAllister ir Ioan Mircea Paşcu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.15 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.16 punktas


17. Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos [2018/2098(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius pristatė pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Petras Auštrevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.17 punktas


18. ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo [2017/2283(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler pristatė pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa (INTA komiteto nuomonės referentas), Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn ir Andrea Bocskor.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Michael Gahler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 19.3 punktas


19. Frakcijų sudėtis

Stefano Maullu nuo 2018 m. gruodžio 12 d. nebėra PPE frakcijos narys ir prisijungia prie ECR frakcijos.


20. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ir Paul Rübig pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ir Jens Geier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Lefteris Christoforou.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ir Paul Rübig.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.5 punktas


21. Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pirmininkas pranešė, kad Strasbūro centre ką tik įvyko išpuolis, per kurį žuvo žmonių, todėl saugumo sumetimais Parlamento įėjimai uždaryti. Jis pabrėžė, kad Parlamentas nesileis įbauginamas ir toliau tęs savo darbą ir tokiu būdu į smurtą atsakys siųsdamas demokratijos ir laisvės žinią.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Mirosław Piotrowski (REGI komiteto nuomonės referentas), Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo (AFET komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand dėl darbo tvarkos, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri ir Karima Delli.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Pavel Telička.

Kalbėjo Edouard Martin dėl galimybių tęsti diskusijas.

Kalbėjo Henna Virkkunen.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 19.2 punktas


22. Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski pristatė pranešimą.

Kalbėjo David McAllister (AFET komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu ir Clare Moody.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir Zdzisław Krasnodębski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 19.1 punktas


23. Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica ir Christian Ehler pristatė pranešimus.

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Luigi Morgano (CULT komiteto nuomonės referentas), Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Paul Rübig, Patrizia Toia ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Kalbėjo Carlos Moedas, Dan Nica ir Christian Ehler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.11 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.12 punktas


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 631.718/OJME).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.55 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinis pranešimas