Indekss 
Protokols
PDF 300kWORD 80k
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei (debates)
 3.Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)
  5.3.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Eiropas Darba iestādes izveide ***I (balsošana)
  5.4.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana ***I (balsošana)
  5.5.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I (balsošana)
  5.6.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)
  5.7.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)
  5.8.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I (balsošana)
  5.9.Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I (balsošana)
  5.10.Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I (balsošana)
  5.11.ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos (balsošana)
  5.13.Humanitārās vīzas (balsošana)
  5.14.Vīzu kodekss ***I (balsošana)
  5.15.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība * (balsošana)
  5.16.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (balsošana)
  5.17.Militārā mobilitāte (balsošana)
  5.18.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Izmaiņas darba kārtībā
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (debates)
 14.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (debates)
 15.Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā (debates)
 16.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)
 17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)
 18.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)
 19.Politisko grupu sastāvs
 20.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (debates)
 21.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (debates)
 22.Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (debates)
 23.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei (2018/2871(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka abu iestāžu nostājas jautājumā par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības sakrīt.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark un Isabelle Thomas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt un Costas Mavrides.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.


3. Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam (2018/2972(RSP)).

Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Caroline Nagtegaal ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot EFDD grupas vārdā, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (sēdes vadītāja atgādināja runātājam debašu tematu, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) un Juliane Bogner-Strauss.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.43 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.

Uzstājās Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini par šodien Romā izplatījušos piesārņojumu, ko izraisījis ugunsgrēks atkritumu pārstrādes rūpnīcā (sēdes vadītājs pievienojās viņas sacītajam), David Coburn un Giulia Moi.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē [2018/2090(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Yana Toom (A8-0400/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0485).


5.2. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta 2. daļu uzstājās Sven Schulze, paužot iebildumus pret EMPL komitejas lēmumu, un Guillaume Balas (referents), paužot atbalstu šim lēmumam.


5.3. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Eiropas Darba iestādes izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta 2. daļu uzstājās Jeroen Lenaers (referents), paužot atbalstu komitejas lēmumam.


5.4. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0370/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0486).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


5.5. Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0487).

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


5.6. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Claude Rolin (A8-0142/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0488).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


5.7. ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Renate Sommer (A8-0417/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0489).

Uzstājās Renate Sommer, pieprasot, lai viņas vārds tiktu atsaukts no ziņojuma, un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (360 par, 244 pret, 60 atturas).


5.8. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Anne Sander (A8-0273/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0490).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


5.9. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Czesław Hoc (A8-0274/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0491).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


5.10. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0492).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Enrique Calvet Chambon (referents).


5.11. ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0493).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


5.12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz acetamiprīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Atbildīgie deputāti: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas un Younous Omarjee.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


5.13. Humanitārās vīzas (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām [2018/2271(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0494).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Juan Fernando López Aguilar (referents).


5.14. Vīzu kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0495).

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


5.15. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu [2016/0406(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0418/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0496).


5.16. Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (balsošana)

ZIņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām [2018/2092(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Sergei Stanishev (A8-0365/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (LIBE komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2018)0497).


5.17. Militārā mobilitāte (balsošana)

Ziņojums par militāro mobilitāti [2018/2156(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0498).


5.18. Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (balsošana)

Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai [2018/2091(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0499).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Giorgos Grammatikakis (referents).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Yana Toom ziņojums - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz un Danuta Jazłowiecka

Gerben-Jan Gerbrandy ziņojums - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly un Dubravka Šuica

Claude Rolin ziņojums - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly un Dubravka Šuica

Renate Sommer ziņojums - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes un Stanislav Polčák

Anne Sander ziņojums - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Enrique Calvet Chambon ziņojums - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová un Alex Mayer

Sergei Stanishev ziņojums - A8-0365/2018
Monica Macovei

Tunne Kelam ziņojums - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski un Luke Ming Flanagan

Giorgos Grammatikakis ziņojums - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek un Francis Zammit Dimech


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.37.)


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.

Uzstājās Paul Rübig par paredzēto balsošanas ilgumu ceturtdien (sēdes vadītājs atbildēja, ka ierosinās Prezidijam apspriest šo jautājumu).


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Izmaiņas darba kārtībā

Pēc Parlamenta priekšsēdētāja un politisko grupu apspriešanās sēdes vadītājs paziņoja, ka debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (DK 105. punkts) ir atliktas uz kādu no turpmākajām sesijām.

Līdz ar to trešdienas sēde sāksies plkst. 10.00.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Otrais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: Padomes nostāja 2018. gada 11. decembrī (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0381/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0395/2018).

- Ziņojums par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku (2018/2085(INI)) - INTA komiteja - Referente: Emma McClarkin (A8-0407/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0455/2018).


12. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju šonedēļ parakstīs turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (10.12.2018. protokola 8. punkts):

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai minēto summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD)).


13. Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (debates)

Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem [2018/2044(INI)] - Īpašā komiteja terorisma jautājumos. Referentes: Monika Hohlmeier un Helga Stevens (A8-0374/2018).

Monika Hohlmeier un Helga Stevens iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon un Seán Kelly.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho un Jeroen Lenaers.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo un Bruno Gollnisch.

Uzstājās Julian King, Monika Hohlmeier un Helga Stevens.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.14. punkts.


14. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [2018/0091M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0383/2018).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [2018/0122M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0385/2018).

Komisijas paziņojums: Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (2018/2979(RSP).

Pedro Silva Pereira iepazīstināja ar ieteikumu A8-0366/2018 un ziņojumu A8-0367/2018.

Alojz Peterle iepazīstināja ar ieteikumu A8-0383/2018 un ziņojumu A8-0385/2018.

Cecilia Malmström un Věra Jourová (Komisijas locekles) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christophe Hansen PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Andrzej Zdrojewski, un Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās France Jamet ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou un Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Uzstājās João Ferreira un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, komentējot zilās kartītes procedūras organizatoriskos aspektus (sēdes vadītāja sniedza precizējumus).

Uzstājās Cecilia Malmström, Alojz Peterle un Pedro Silva Pereira.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.6. punkts, 12.12.2018. protokola 12.7. punkts, 12.12.2018. protokola 12.8. punkts un 12.12.2018. protokola 12.9. punkts.


15. Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā (2018/2980(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kati Piri S&D grupas vārdā un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


16. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2018/2097(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0392/2018).

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2018/2099(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018).

David McAllister un Ioan Mircea Paşcu iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Paulo Rangel (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko un Javi López.

Uzstājās Federica Mogherini, David McAllister un Ioan Mircea Paşcu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.15. punkts un 12.12.2018. protokola 12.16. punkts.


17. 2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2018/2098(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018).

Petras Auštrevičius iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini un Petras Auštrevičius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.17. punkts.


18. ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)

Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu [2017/2283(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A8-0369/2018).

Michael Gahler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jarosław Wałęsa (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn un Andrea Bocskor.

Uzstājās Federica Mogherini un Michael Gahler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 19.3. punkts.


19. Politisko grupu sastāvs

Stefano Maullu ir izstājies no PPE grupas un, sākot ar 2018. gada 12. decembri, ir pievienojies ECR grupai.


20. Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Daniele Viotti un Paul Rübig (A8-0454/2018).

Daniele Viotti un Paul Rübig iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Jean Arthuis ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin un Jens Geier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Lefteris Christoforou.

Uzstājās Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti un Paul Rübig.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.5. punkts.


21. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Referenti: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička (A8-0409/2018).

Henna Virkkunen iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saistībā ar nule kā Strasbūras centrā notikušo atentātu, kurā dzīvību zaudējuši vairāki cilvēki, drošības apsvērumu dēļ ir slēgta Parlamenta ēka. Viņš uzsvēra, ka Parlaments nepakļausies iebiedēšanai, bet turpinās savu darbu un tādējādi reaģēs uz vardarbību, īstenojot demokrātiju un brīvību.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Mirosław Piotrowski (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand par procedūras jautājumu, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri un Karima Delli.

Uzstājās Violeta Bulc un Pavel Telička.

Uzstājās Edouard Martin par iespēju turpināt debates.

Uzstājās Henna Virkkunen.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marian-Jean Marinescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 19.2. punkts.


22. Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

Zdzisław Krasnodębski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās David McAllister (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu un Clare Moody.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo un Georgios Epitideios.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Zdzisław Krasnodębski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 19.1. punkts.


23. Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

Dan Nica un Christian Ehler iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Henna Virkkunen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Lambert van Nistelrooij (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elsi Katainen (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Luigi Morgano (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Seán Kelly PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Paul Rübig, Patrizia Toia un Marisa Matias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Uzstājās Carlos Moedas, Dan Nica un Christian Ehler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2018. protokola 12.11. punkts un 12.12.2018. protokola 12.12. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 631.718/OJME).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums