Indeks 
Protokół
PDF 308kWORD 81k
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (debata)
 3.Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  5.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)
  5.4.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie)
  5.5.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  5.6.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  5.7.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)
  5.8.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)
  5.9.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)
  5.10.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie)
  5.11.Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  5.12.Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)
  5.13.Wizy humanitarne (głosowanie)
  5.14.Kodeks wizowy ***I (głosowanie)
  5.15.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)
  5.16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)
  5.17.Mobilność wojskowa (głosowanie)
  5.18.Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 7.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Składanie dokumentów
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)
 14.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)
 15.Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)
 16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)
 19.Skład grup politycznych
 20.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)
 21.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (debata)
 22.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (debata)
 23.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący przypomniał, że stanowiska obu instytucji są zgodne w kwestii brexitu.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark i Isabelle Thomas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt i Costas Mavrides.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrała Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.


3. Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot w imieniu grupy EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Przewodnicząca przypomniała mówcy przedmiot debaty), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrali: Pierre Moscovici (członek Komisji) i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.

Głos zabrali: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini w sprawie dzisiejszego zanieczyszczenia powietrza w Rzymie spowodowanego pożarem w zakładzie przetwarzania odpadów (Przewodniczący przyłączył się do jej uwag), David Coburn i Giulia Moi.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE [2018/2090(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0485)


5.2. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Sven Schulze, który wypowiedział się przeciwko decyzji komisji EMPL, oraz Guillaume Balas (sprawozdawca), który poparł tę decyzję.


5.3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Jeroen Lenaers (sprawozdawca), który poparł decyzję komisji.


5.4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0486)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.5. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0487)

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.6. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0488)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.7. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0489)

Głos zabrali Renate Sommer, aby zwrócić się o usunięcie jej podpisu pod sprawozdaniem, i Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.

W GE (przy 360 głosach za, 244 głosach przeciw i 60 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


5.8. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0490)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.9. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0491)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.10. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0492)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Enrique Calvet Chambon (sprawozdawca), po głosowaniu.


5.11. Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0493)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.12. Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Posłowie odpowiedzialni: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas i Younous Omarjee

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


5.13. Wizy humanitarne (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych [2018/2271(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0494)

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.14. Kodeks wizowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0495)

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.15. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu [2016/0406(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0496)


5.16. Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych [2018/2092(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja LIBE)

Przyjęto (P8_TA(2018)0497)


5.17. Mobilność wojskowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mobilności wojskowej [2018/2156(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz kultury [2018/2091(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0499)

Wystąpienia

Giorgos Grammatikakis (sprawozdawca), przed głosowaniem.


6. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová i Alex Mayer

Sprawozdanie Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Luke Ming Flanagan

Sprawozdanie Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek i Francis Zammit Dimech.


7. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.37.)


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.03.

Głos zabrał Paul Rübig w sprawie przewidywanego czasu trwania czwartkowych głosowań (Przewodniczący odpowiedział, że zaproponuje Prezydium przedyskutowanie tej sprawy).


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Zmiana porządku obrad

Po konsultacji między Przewodniczącym Parlamentu a grupami politycznymi Przewodniczący poinformował, że debata dotycząca oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (punkt 105 porządku obrad) została przeniesiona na jedną z kolejnych sesji.

W związku z powyższym środowe posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: stanowisko Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Sprawozdanie w sprawie blockchain: przyszłościowa polityka handlowa (2018/2085(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący Parlamentu wspólnie z przewodniczącym Rady złoży w tym tygodniu swój podpis pod następującym aktem przyjętym w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (pkt 8 protokołu z dnia 10.12.2018):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub przeznaczenia tych kwot na inne działania w ramach programów krajowych (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)

Sprawozdanie w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu [2018/2044(INI)] - Komisja Specjalna ds. Terroryzmu. Współsprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier i Helga Stevens przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, która nie zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, który odpowiedział również na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnauda Danjeana, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon i Seán Kelly.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho i Jeroen Lenaers.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo i Bruno Gollnisch.

Głos zabrali: Julian King, Monika Hohlmeier i Helga Stevens.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.14 protokołu z dnia 12.12.2018.


14. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [2018/0091M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [2018/0122M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Oświadczenie Komisji: Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira przedstawił zalecenie A8-0366/2018 i sprawozdanie A8-0367/2018.

Alojz Peterle przedstawił zalecenie A8-0383/2018 i sprawozdanie A8-0385/2018.

Cecilia Malmström i Věra Jourová (członkinie Komisji) przedstawiły oświadczenie.

Głos zabrali: Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego, i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: France Jamet w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Głos zabrali: João Ferreira i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Alojz Peterle i Pedro Silva Pereira.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 12.12.2018, pkt 12.7 protokołu z dnia 12.12.2018, pkt 12.8 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.9 protokołu z dnia 12.12.2018.


15. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrały: Kati Piri w imieniu grupy S&D i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2018/2097(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0392/2018)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2018/2099(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister i Ioan Mircea Paşcu przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko i Javi López.

Głos zabrali: Federica Mogherini, David McAllister i Ioan Mircea Paşcu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.15 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.16 protokołu z dnia 12.12.2018.


17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2018/2098(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Petras Auštrevičius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.17 protokołu z dnia 12.12.2018.


18. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą [2017/2283(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn i Andrea Bocskor.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Michael Gahler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.3 protokołu z dnia 12.12.2018.


19. Skład grup politycznych

Stefano Maullu przestał być członkiem grupy PPE i przystąpił do grupy ECR ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2018 r.


20. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti i Paul Rübig przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, i Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin i Jens Geier.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Lefteris Christoforou.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti i Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 12.12.2018.


21. Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Przewodniczący zakomunikował, że w wyniku zamachu, który właśnie miał miejsce w centrum Strasburga i który spowodował kilkanaście ofiar, ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe do Parlamentu zostały zamknięte. Podkreślił, że Parlament nie da się zastraszyć, lecz będzie kontynuował prace i w ten sposób przemocy przeciwstawi demokrację i wolność.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mirosław Piotrowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand z wnioskiem formalnym, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri i Karima Delli.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Pavel Telička.

Głos zabrał Edouard Martin w sprawie możliwości kontynuowania obrad.

Głos zabrała Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.2 protokołu z dnia 12.12.2018.


22. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał David McAllister (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu i Clare Moody.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo i Georgios Epitideios.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i Zdzisław Krasnodębski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.1 protokołu z dnia 12.12.2018.


23. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica i Christian Ehler przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Głos zabrali Carlos Moedas, Dan Nica i Christian Ehler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.12 protokołu z dnia 12.12.2018.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 631.718/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna