Index 
Proces-verbal
PDF 304kWORD 81k
Marţi, 11 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (dezbatere)
 3.Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Votare
  5.1.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)
  5.3.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Instituirea unei Autorități Europene a Muncii ***I (vot)
  5.4.Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (vot)
  5.5.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)
  5.6.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)
  5.7.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)
  5.8.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I (vot)
  5.9.Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I (vot)
  5.10.Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (vot)
  5.11.Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  5.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (vot)
  5.13.Vizele umanitare (vot)
  5.14.Codul de vize ***I (vot)
  5.15.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag * (vot)
  5.16.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (vot)
  5.17.Mobilitatea militară (vot)
  5.18.Noua agendă europeană pentru cultură (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Depunere de documente
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (dezbatere)
 14.Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (dezbatere)
 15.Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (dezbatere)
 16.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 18.Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)
 19.Componența grupurilor politice
 20.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (dezbatere)
 21.Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (dezbatere)
 22.Instituirea Fondului european de apărare ***I (dezbatere)
 23.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.04.


2. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Președintele a reamintit că cele două instituții au aceeași poziție cu privire la Brexit.

A intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark și Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt și Costas Mavrides.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

A intervenit Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, în numele Grupului EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Președinta i-a reamintit vorbitorului care este subiectul dezbaterii), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty și Dariusz Rosati.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit: Pierre Moscovici (membru al Comisiei) și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.43 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.

Au intervenit: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini privind poluarea răspândită, în prezent, din orașul Roma, provocată de incendiul izbucnit la o stație de tratare a deșeurilor (Președintele și-a exprimat sprijinul pentru aspectele discutate), David Coburn și Giulia Moi.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


5.1. Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE [2018/2090(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0485)


5.2. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Sven Schulze, care s-a exprimat împotriva deciziei EMPL, și Guillaume Balas (raportor), care s-a exprimat în favoarea deciziei.


5.3. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Instituirea unei Autorități Europene a Muncii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Jeroen Lenaers (raportor), care s-a exprimat în favoarea deciziei comisiei.


5.4. Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0486)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.5. Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0487)

Au intervenit Gerben-Jan Gerbrandy (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.6. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0488)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.7. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0489)

Au intervenit Renate Sommer, care a solicitat retragerea numelui său de pe raport, și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a solicitat ca chestiunea să fie transmisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (360 pentru, 244 împotrivă, 60 abținere), Parlamentul a aprobat cererea.


5.8. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0490)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.9. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0491)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.10. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0492)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Enrique Calvet Chambon (raportor), după votare.


5.11. Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0493)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


5.12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Deputați responsabili: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas și Younous Omarjee

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


5.13. Vizele umanitare (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare [2018/2271(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0494)

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar (raportor), înainte de votare.


5.14. Codul de vize ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0495)

Au intervenit Juan Fernando López Aguilar (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.15. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag [2016/0406(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0496)


5.16. Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (vot)

Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene [2018/2092(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (LIBE)

Adoptat (P8_TA(2018)0497)


5.17. Mobilitatea militară (vot)

Raport referitor la mobilitatea militară [2018/2156(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0498)


5.18. Noua agendă europeană pentru cultură (vot)

Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură [2018/2091(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0499)

Intervenții

Giorgos Grammatikakis (raportor), înainte de votare.


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz și Danuta Jazłowiecka

Raport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly și Dubravka Šuica

Raport Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly și Dubravka Šuica

Raport Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes și Stanislav Polčák

Raport Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Raport Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová și Alex Mayer

Raport Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Raport Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski și Luke Ming Flanagan

Raport Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek și Francis Zammit Dimech.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.37.)


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.

A intervenit Paul Rübig privind durata prevăzută a votării de joi (Președintele a răspuns că va propune discutarea acestei chestiuni în Birou).


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Modificarea ordinii de zi

În urma consultării dintre Președintele Parlamentului și grupurile politice, Președintele a anunțat că dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei privind Retragerea Regatului Unit din UE (punctul 105 de pe ordinea de zi) a fost amânată pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Prin urmare, reuniunea de miercuri va începe la ora 10.00.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: poziția Consiliului din 11 decembrie 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE - Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor (2018/2085(INI)) - INTA - Raportoare: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG - Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG - Raportoare: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG - Raportor: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Săptămâna aceasta, Președintele Parlamentului va semna împreună cu Președintele Consiliului actul următor adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară (punctul 8 al PV din 10.12.2018):

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (dezbatere)

Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului [2018/2044(INI)] - Comisia specială pentru combaterea terorismului. Raportoare: Monika Hohlmeier și Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier și Helga Stevens și-au prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon și Seán Kelly.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho și Jeroen Lenaers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo și Bruno Gollnisch.

Au intervenit: Julian King, Monika Hohlmeier și Helga Stevens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.14 al PV din 12.12.2018.


14. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [2018/0091M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [2018/0122M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira a prezentat recomandarea A8-0366/2018 și raportul A8-0367/2018.

Alojz Peterle a prezentat recomandarea A8-0383/2018 și raportul A8-0385/2018.

Cecilia Malmström și Věra Jourová (membre ale Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Christophe Hansen, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit France Jamet, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit João Ferreira și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández cu privire la organizarea procedurii „catch the eye” (Președinta a făcut câteva precizări).

Au intervenit Cecilia Malmström, Alojz Peterle și Pedro Silva Pereira.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 12.12.2018, punctul 12.7 al PV din 12.12.2018, punctul 12.8 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.9 al PV din 12.12.2018.


15. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Kati Piri, în numele Grupului S&D, și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (dezbatere)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2018/2097(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0392/2018)

Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2018/2099(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister și Ioan Mircea Paşcu și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Paulo Rangel (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, James Carver, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko și Javi López.

Au intervenit: Federica Mogherini, David McAllister și Ioan Mircea Paşcu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.15 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.16 al PV din 12.12.2018.


17. Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2018/2098(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Federica Mogherini și Petras Auštrevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.17 al PV din 12.12.2018.


18. Acordul de asociere UE-Ucraina (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina [2017/2283(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn și Andrea Bocskor.

Au intervenit: Federica Mogherini și Michael Gahler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19.3 al PV din 12.12.2018.


19. Componența grupurilor politice

Stefano Maullu nu mai este membru al Grupului PPE, aderând la Grupul ECR începând cu 12 decembrie 2018.


20. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti și Paul Rübig și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin și Jens Geier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Lefteris Christoforou.

Au intervenit: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti și Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.5 al PV din 12.12.2018.


21. Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Președintele a anunțat că, în urma atentatului care tocmai a avut loc în centrul orașului Strasbourg, soldat cu mai multe victime, clădirile Parlamentului au fost închise din motive de securitate. Președintele a subliniat că Parlamentul nu va fi intimidat, ci își va continua activitățile, răspunzând astfel atacului violent prin democrație și libertate.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička și-au prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Mirosław Piotrowski (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Fabio Massimo Castaldo (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, cu privire la o problemă de procedură, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri și Karima Delli.

Au intervenit: Violeta Bulc și Pavel Telička.

A intervenit Edouard Martin cu privire la oportunitatea continuării dezbaterilor.

A intervenit Henna Virkkunen.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19.2 al PV din 12.12.2018.


22. Instituirea Fondului european de apărare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit David McAllister (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu și Clare Moody.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo și Georgios Epitideios.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 19.1 al PV din 12.12.2018.


23. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica și Christian Ehler și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Lambert van Nistelrooij (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Luigi Morgano (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia și Marisa Matias.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Au intervenit Carlos Moedas, Dan Nica și Christian Ehler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.11 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.12 al PV din 12.12.2018.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 631.718/OJME).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică