Zoznam 
Zápisnica
PDF 305kWORD 82k
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (rozprava)
 3.Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  5.3.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zriadenie Európskeho orgánu práce ***I (hlasovanie)
  5.4.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (hlasovanie)
  5.5.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  5.6.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (hlasovanie)
  5.7.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)
  5.8.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I (hlasovanie)
  5.9.Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I (hlasovanie)
  5.10.Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (hlasovanie)
  5.11.Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  5.12.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)
  5.13.Humanitárne víza (hlasovanie)
  5.14.Vízový kódex ***I (hlasovanie)
  5.15.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu * (hlasovanie)
  5.16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasovanie)
  5.17.Vojenská mobilita (hlasovanie)
  5.18.Nová európska stratégia pre kultúru (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zmena programu rokovania
 11.Predloženie dokumentov
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)
 15.Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (rozprava)
 16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín
 20.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (rozprava)
 22.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia ***I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie ***I (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.04 h.


2. Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda pripomenul, že pozície oboch inštitúcií sú v rovnakom duchu, pokiaľ ide o otázku brexitu.

V rozprave vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark a Isabelle Thomas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

V rozprave vystúpila Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.


3. Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot v mene skupiny EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (predsedníčka pripomenula rečníkovy predmet rozpravy), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici (člen Komisie) a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.43 h pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01 h.

Vystúpili títo poslanci: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini o znečistení, ktoré sa rozšírilo po meste Rím, spôsobenom požiarom v zariadení na spracovanie odpadu (predseda súhlasil s vyhláseniami poslancov), David Coburn a Giulia Moi.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ [2018/2090(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0485)


5.2. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Sven Schulze, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu výboru EMPL a Guillaume Balas (spravodajca), ktorý podporil toto rozhodnutie.


5.3. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zriadenie Európskeho orgánu práce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Jeroen Lenaers (spravodajca), ktorý podporil rozhodnutie výboru.


5.4. Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0486)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.5. Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0487)

Vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy (spravodajca), so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.6. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0488)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.7. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0489)

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer so žiadosťou, aby jej meno bolo stiahnuté zo správy a Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 360, proti: 244, zdržali sa hlasovania: 60).


5.8. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0490)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.9. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0491)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.10. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0492)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Enrique Calvet Chambon (spravodajca), po hlasovaní.


5.11. Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0493)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


5.12. Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Zodpovední poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas a Younous Omarjee

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


5.13. Humanitárne víza (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o humanitárnych vízach [2018/2271(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0494)

Vystúpenia:

Juan Fernando López Aguilar (spravodajca), po hlasovaní.


5.14. Vízový kódex ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0495)

Vystúpil Juan Fernando López Aguilar (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.15. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu [2016/0406(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0496)


5.16. Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasovanie)

Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach [2018/2092(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (LIBE)

Prijatý (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojenská mobilita (hlasovanie)

Správa o vojenskej mobilite [2018/2156(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nová európska stratégia pre kultúru (hlasovanie)

Správa o novej európskej stratégii pre kultúru [2018/2091(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0499)

Vystúpenia:

Giorgos Grammatikakis (spravodajca), pred hlasovaním.


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz a Danuta Jazłowiecka

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly a Dubravka Šuica

Správa: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly a Dubravka Šuica

Správa: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes a Stanislav Polčák

Správa: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Správa: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová a Alex Mayer

Správa: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Správa: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Luke Ming Flanagan

Správa: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek a Francis Zammit Dimech.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.37 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.

V rozprave vystúpil Paul Rübig o plánovanom trvaní hlasovania vo štvrtok (predseda sa vyjadril, že navrhne, aby o tom Predsedníctvo diskutovalo).


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zmena programu rokovania

Po konzultácii medzi predsedom Parlamentu a politickými skupinami predseda oznámil, že rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (bod 105 OJ) bola odložená na nasledujúcu schôdzu.

V stredu sa schôdza začne o 10.00 h.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Druhý návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019: pozícia Rady z 11. decembra 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Správa o technológii blockchainu: výhľadovo orientovanej obchodnej politike (2018/2085(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda Parlamentu spolu s predsedom Rady podpíše tento týždeň akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom (bod 8 zápisnice zo dňa 10.12.2018):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo pridelenie týchto súm na iné akcie v rámci národných programov (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)

Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus [2018/2044(INI)] - Osobitný výbor pre terorizmus. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier a Helga Stevens predstavili správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Bruno Gollnisch.

V rozprave vystúpili: Julian King, Monika Hohlmeier a Helga Stevens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.14 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


14. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve [2018/0091M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane [2018/0122M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Vyhlásenie Komisie: Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira uviedol odporúčanie A8-0366/2018 a správu A8-0367/2018.

Alojz Peterle uviedol odporúčanie A8-0383/2018 a správu A8-0385/2018.

Cecilia Malmström a Věra Jourová (členky Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: France Jamet v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández so organizácii postupu „catch the eye“ (predsedníčka poskytol spresnenia).

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Alojz Peterle a Pedro Silva Pereira.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 12.12.2018, bod 12.7 zápisnice zo dňa 12.12.2018, bod 12.8 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.9 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


15. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili tieto poslankyne: Kati Piri v mene skupiny S&D a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


16. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0392/2018)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister a Ioan Mircea Paşcu uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, James Carver – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko a Javi López.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini, David McAllister a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.15 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.16 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


17. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)

Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Petras Auštrevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.17 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


18. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)

Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou [2017/2283(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn a Andrea Bocskor.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Michael Gahler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.3 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


19. Zloženie politických skupín

Stefano Maullu už nie je členom skupiny PPE a stal sa členom skupiny ECR, a to s účinnoťou od 12. decembra 2018.


20. Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)

Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig predstavili správu.

Vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin a Jens Geier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Lefteris Christoforou.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


21. Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen uviedla správu

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Predseda oznámil, že po útoku, ku ktorému došlo práve v centre mesta Štrasburg a ktorý mal niekoľko obetí, boli dvere Parlamentu z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Zdôraznil, že Parlament sa nedá zastrašiť, ale bude pokračovať vo svojej práci, a teda reagovať na násilie demokraciou a slobodou.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička predstavili správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mirosław Piotrowski (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand s procedurálnou námietkou, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri a Karima Delli.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Pavel Telička.

V rozprave vystúpil Edouard Martin o vhodnosti pokračovať v rozprave.

V rozprave vystúpila Henna Virkkunen.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpil Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.2 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


22. Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil David McAllister (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu a Clare Moody.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19.1 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


23. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia ***I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica a Christian Ehler uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Seán Kelly v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia a Marisa Matias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.12 zápisnice zo dňa 12.12.2018.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 631.718/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie