Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Urszula Krupa, för ECR-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0578/2018);

—   Soraya Post och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, och Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om Tanzania (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao om Tanzania (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Emmanuel Maurel, för GUE/NGL-gruppen, om Tanzania (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om Tanzania (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Tanzania (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere och Laima Liucija, för PPE-gruppen, om Tanzania (B8-0575/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande