Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

12. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


12.1. Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0500)


12.2. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0501)


12.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0502)

Изказвания

Lefteris Christoforou (докладчик).


12.4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


12.5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
[15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0503)

Изказвания

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета), за да подчертае доброто сътрудничество между институциите по време на бюджетната процедура за 2019 г., и Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

Преди подписването на бюджета за финансовата 2019 година председателят направи следното изявление:

„Позицията на Съвета от 11 декември 2018 г. беше одобрена от Парламента без изменения. В съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз бюджетната процедура за финансовата 2019 година може да се счете за приключена. Обявявам бюджета на Съюза за финансовата 2019 за окончателно одобрен.“

Председателят пристъпи към подписване на бюджета в присъствието на Jean Arthuis, както и Daniele Viotti и Paul Rübig (докладчици за общия бюджет) и Jens Geier (заместник-председател на комисия BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


12.6. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0504)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да поиска в съответствие с член 190 от Правилника за дейността отлагането на гласуването по двата доклада Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 и A8-0367/2018), и Pedro Silva Pereira (докладчик) против искането.

С поименно гласуване (163 гласа „за“, 486 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.


12.7. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [2018/0091M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0505)


12.8. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0506)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Alojz Peterle (докладчик), след гласуването.


12.9. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [2018/0122M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0507)


12.10. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0508)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.11. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0509)

Изказа се Dan Nica (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.12. Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0510)

Изказа се Christian Ehler (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.13. Пакет за единния пазар (гласуване)

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Разискването се състоя на 28 ноември 2018 г. (точка 19 от протокола от 28.11.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 и B8-0560/2018

Предложенията за резолюции са обявени на12 декември 2018 г. (точка 4 от протокола от 12.12.2018 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0557/2018

(за замяна на B8-0557/2018 и B8-0558/2018)

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Andreas Schwab и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE

—   Dita Charanzová, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0511)

(Предложенията за резолюции B8-0559/2018 и B8-0560/2018 отпадат.)

Изказвания

Nicola Danti представи устно изменение на изменение 5, което беше прието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател


12.14. Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма [2018/2044(INI)] - . Докладчици: Monika Hohlmeier и Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0512)

Изказвания

Monika Hohlmeier (докладчик) и Claude Moraes (председател на комисията LIBE), преди гласуването.


12.15. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2018/2097(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0513)


12.16. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2018/2099(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0514)


12.17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2018/2098(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0515)

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация