Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk

12. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


12.1. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018: snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0502)

Vystoupení

Lefteris Christoforou (zpravodaj).


12.4. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


12.5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0454/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0503)

Vystoupení

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady), aby zdůraznila dobrou spolupráci při rozpočtovém procesu na rok 2019, a Jean Arthuis (předseda výboru BUDG).

Předseda předtím, než podepsal rozpočet na rozpočtový rok 2019, vystoupil s tímto prohlášením:

„Parlament schválil postoj Rady ze dne 11. prosince 2018 beze změn. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2019 tak lze v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2019 je přijat s konečnou platností.“

Předseda rozpočet podepsal. Podpisu byli přítomni Jean Arthuis, jakož i Daniele Viotti a Paul Rübig (zpravodajové pro souhrnný rozpočet) a Jens Geier (místopředseda výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


12.6. Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0504)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby bylo hlasování o obou zprávách, které předkládá Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 a A8-0367/2018), v souladu s článekm 190 jednacího řádu odloženo, a Pedro Silva Pereira (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (163 pro, 486 proti, 11 zdržení se).


12.7. Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství [2018/0091M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0505)


12.8. Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0506)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Alojz Peterle (zpravodaj). po hlasování.


12.9. Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie [2018/0122M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0507)


12.10. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0508)

Parlament schválil uzavření protokolu.


12.11. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0509)

Vystoupil Dan Nica (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.12. Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0510)

Vystoupil Christian Ehler (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


12.13. Balíček opatření pro jednotný trh (hlasování)

Prohlášení Komise: Balíček opatření pro jednotný trh (2018/2903(RSP))

Rozprava se konala dne 28. listopadu 2018 (bod 19 zápisu ze dne 28.11.2018)

Návrhy usnesení B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 a B8-0560/2018

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 12. prosince 2018 (bod 4 zápisu ze dne 12.12.2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0557/2018

(nahrazující B8-0557/2018 a B8-0558/2018)

předložen těmito poslanci:

—   Andreas Schwab a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE

—   Dita Charanzová za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0511)

(Návrhy usnesení B8-0559/2018 a B8-0560/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Nicola Danti předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl vzat v potaz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda


12.14. Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Zpráva o závěrech a doporučeních zvláštního výboru pro boj proti terorismu [2018/2044(INI)] - . Zpravodajové: Monika Hohlmeier a Helga Stevens (A8-0374/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0512)

Vystoupení

Před hlasováním Monika Hohlmeier (zpravodajka) a Claude Moraes (předseda výboru LIBE).


12.15. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2018/2097(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0392/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0513)


12.16. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2018/2099(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0514)


12.17. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti [2018/2098(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0515)

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění