Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra

12. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


12.1. Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)” [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0500).


12.2. Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0455/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0501).


12.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2019. gada vispārējā budžetā [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0502).

Uzstāšanās

Uzstājās Lefteris Christoforou (referents).


12.4. Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


12.5. Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Daniele Viotti un Paul Rübig (A8-0454/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0503).

Uzstāšanās

Uzstājās Juliane Bogner-Strauss (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), uzsverot iestāžu labo sadarbību saistībā ar 2019. gada budžeta procedūru, un Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

Pirms 2019. finanšu gada budžeta parakstīšanas priekšsēdētājs sniedza šādu paziņojumu:

“Parlaments ir apstiprinājis Padomes 2018. gada 11. decembra nostāju bez grozījumiem. Līdz ar to 2019. finanšu gada budžeta procedūra saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2019. gada finanšu budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

Priekšsēdētājs parakstīja budžetu. Parakstīšanas brīdī klāt bija Jean Arthuis, kā arī Daniele Viotti un Paul Rübig (referenti par vispārējo budžetu) un Jens Geier (BUDG komitejas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


12.6. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0504).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 190. pantu pieprasot atlikt balsošanu par abiem Pedro Silva Pereira ziņojumiem (A8-0366/2018 un A8-0367/2018), un Pedro Silva Pereira (referents), iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (163 par, 486 pret, 11 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


12.7. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu [2018/0091M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0505).


12.8. Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0383/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0506).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Alojz Peterle (referents).


12.9. Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses [2018/0122M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A8-0385/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0507).


12.10. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Keith Taylor (A8-0371/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0508).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


12.11. Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0509).

Uzstājās Dan Nica (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.12. Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0510).

Uzstājās Christian Ehler (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.13. Vienotā tirgus pasākumu kopums (balsošana)

Komisijas paziņojums: Vienotā tirgus pasākumu kopums (2018/2903(RSP)).

Debates notika 2018. gada 28. novembrī (28.11.2018. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 un B8-0560/2018.

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 12. decembrī (12.12.2018. protokola 4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0557/2018

(aizstāj B8-0557/2018 un B8-0558/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andreas Schwab un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā;

—   Dita Charanzová ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0511).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0559/2018 un B8-0560/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nicola Danti ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks


12.14. Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (balsošana)

Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem [2018/2044(INI)] - Īpašā komiteja terorisma jautājumos. Referentes: Monika Hohlmeier un Helga Stevens (A8-0374/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0512).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Monika Hohlmeier (referente) un Claude Moraes (LIBE komitejas priekšsēdētājs).


12.15. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2018/2097(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0392/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0513).


12.16. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2018/2099(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0514).


12.17. 2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2018/2098(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0515).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika