Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

12. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


12.1. Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0500)


12.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0502)

Wystąpienia

Lefteris Christoforou (sprawozdawca).


12.4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


12.5. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0503)

Wystąpienia

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady), aby podkreślić dobrą współpracę instytucji w ramach procedury budżetowej dotyczącej 2019 r., i Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG).

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2019 Przewodniczący wydał następujące oświadczenie:

„Stanowisko Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. zostało przyjęte przez Parlament bez poprawek. Zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej procedura budżetowa dotycząca roku budżetowego 2019 może zatem zostać uznana za zakończoną. Ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty.”

Przewodniczący podpisał budżet w obecności Jeana Arthuisa oraz Daniele Viottiego i Paula Rübiga (sprawozdawców ds. budżetu ogólnego) i Jensa Geiera (wiceprzewodniczącego komisji BUDG).

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


12.6. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0504)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który zwrócił się zgodnie z art. 190 Regulaminu o odroczenie głosowania nad dwoma sprawozdaniami Pedra Silvy Pereiry (A8-0366/2018 i A8-0367/2018), i Pedro Silva Pereira (sprawozdawca) przeciwko temu wnioskowi.

W głosowaniu imiennym (163 za, 486 przeciw, 11 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


12.7. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią [2018/0091M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0505)


12.8. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0506)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Alojz Peterle (sprawozdawca), po głosowaniu.


12.9. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony [2018/0122M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0507)


12.10. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0508)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


12.11. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0509)

Głos zabrał Dan Nica (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.12. Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0510)

Głos zabrał Christian Ehler (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


12.13. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Debata odbyła się dnia 28 listopada 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 28.11.2018)

Projekty rezolucji B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 i B8-0560/2018

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 4 protokołu z dnia 12.12.2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0557/2018

(zastępujący B8-0557/2018 i B8-0558/2018)

złożony przez następujących posłów:

—   Andreas Schwab i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE

—   Dita Charanzová, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0511)

(Projekty rezolucji B8-0559/2018 i B8-0560/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Nicola Danti przedstawił poprawkę ustną do poprawki 5. Poprawka została przyjęta.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


12.14. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu [2018/2044(INI)] - . Współsprawozdawcy: Monika Hohlmeier i Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0512)

Wystąpienia

Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni) i Claude Moraes (przewodniczący komisji LIBE), przed głosowaniem.


12.15. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2018/2097(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0392/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0513)


12.16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2018/2099(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0514)


12.17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2018/2098(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0515)

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna