Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)
CRE

Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (2017/2973(RSP))

Изказа се Kathleen Van Brempt, за да стартира разискването, предложено от групата S&D.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Franck Proust, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се Marianne Thyssen и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация