Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

17. Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
CRE

Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (2017/2973(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt για να ξεκινήσει η συζήτηση που πρότεινε η Ομάδα S&D.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου