Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0426/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0524

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * - Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0428/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Ο Paul Tang παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Λάμπρος Φουντούλης, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018 και σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου