Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0582/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0530

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

23. Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Maštálka, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Payne, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτατου Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička και Eva Joly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Juliane Bogner-Strauss.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018

—   Bart Staes, Julia Reda και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018

—   Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018

—   Nedzhmi Ali και Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου