Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inremarknadspaketet (ingivna resolutionsförslag)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 10.Uttalande av talmannen
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 12.Omröstning
  12.1.Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.2.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.3.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.4.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 - alla avsnitt (omröstning)
  12.5.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (omröstning)
  12.6.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.7.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) (omröstning)
  12.8.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.9.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) (omröstning)
  12.10.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.11.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)
  12.12.Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)
  12.13.Inremarknadspaketet (omröstning)
  12.14.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  12.15.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  12.16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  12.17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (debatt om en aktuell fråga)
 18.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * - Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (debatt)
 19.Omröstning
  19.1.Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)
  19.2.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)
  19.3.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (omröstning)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (debatt)
 24.Snabb lösning av handelstvister (debatt)
 25.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (debatt)
 26.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (debatt)
 27.De politiska gruppernas sammansättning
 28.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (debatt)
 29.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (debatt)
 30.Inkomna dokument
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (195 kb)
25/04/2019 15:36
  Närvarolista (63 kb)
08/04/2019 17:38
 
Protokoll (81 kb)
25/04/2019 15:36
  Närvarolista (11 kb)
08/04/2019 17:38
  Omröstningsresultat (107 kb)
04/03/2019 21:28
  Omröstningar med namnupprop (522 kb)
05/02/2019 13:54
 
Protokoll (304 kb)
25/04/2019 15:36
  Närvarolista (70 kb)
08/04/2019 17:38
  Omröstningsresultat (308 kb)
04/03/2019 21:28
  Omröstningar med namnupprop (3297 kb)
05/02/2019 13:54
Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande