Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 328kWORD 89k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 7.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.2.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  12.5.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (ψηφοφορία)
  12.6.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.8.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.11.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I (ψηφοφορία)
  12.12.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  12.13.Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (ψηφοφορία)
  12.14.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (ψηφοφορία)
  12.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)
  12.16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  12.17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * - Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (συζήτηση)
 19.Ώρα των ψηφοφοριών
  19.1.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  19.2.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  19.3.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (ψηφοφορία)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Επανάληψη της συνεδρίασης
 23.Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 24.Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (συζήτηση)
 25.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (συζήτηση)
 26.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (συζήτηση)
 27.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 28.Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (συζήτηση)
 29.Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (συζήτηση)
 30.Κατάθεση εγγράφων
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 32.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.10.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Στρασβούργο αφήνοντας νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο κ. Πρόεδρος υπογραμμίζει τον συμβολισμό που φέρει η πόλη του Στρασβούργου και τη σημασία που έχει να προχωρήσουμε παρά τις απειλές. Σε αυτό το πνεύμα, συνεχίζονται οι εργασίες του Κοινοβουλίου. Ο κ. Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Οργάνου στις οικογένειες των θυμάτων.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0562/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0563/2018

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0564/2018

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0565/2018

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0566/2018

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με τίτλο: Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh (B8-0567/2018).

II.   Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0568/2018

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0569/2018

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0576/2018

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0578/2018

—   Soraya Post και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0579/2018

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0580/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με τίτλο: Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0581/2018).

III.    Τανζανία (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Τανζανία (B8-0570/2018

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao σχετικά με την Τανζανία (B8-0571/2018

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou και Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGLεξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Τανζανία (B8-0572/2018

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Τανζανία (B8-0573/2018

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDEεξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Τανζανία (B8-0574/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere και Laima Liucija, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Τανζανία (B8-0575/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018

—   Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018

—   Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018

—   Anneleen Van Bossuyt και Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ)2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 29 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 όσον αφορά ορισμένους συνδυασμούς δραστικής ουσίας / τύπου προϊόντος για τους οποίους η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή αξιολόγησης (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 28 Νοεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραπομπές στο ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Δεκεμβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI


6. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - προθεσμία: 5 Μαρτίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων (ΕΕ) 2017/1214, (ΕΕ) 2017/1215, (ΕΕ) 2017/1216, (ΕΕ) 2017/1217, (ΕΕ) 2017/1218 και (ΕΕ) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


7. Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2797(RSP))

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης (πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας) και για να καταδικάσει απερίφραστα τη χθεσινή ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο και να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), συντασσόμενος με τις δηλώσεις του προηγούμενου ομιλητή σχετικά με την ένοπλη επίθεση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ramón Luis Valcárcel Siso, Δημήτρης Παπαδάκης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Esteban González Pons, Κώστας Μαυρίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Françoise Grossetête, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Λευτέρης Χριστοφόρου και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.08.


9. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ στον ουκρανό σκηνοθέτη Ολέγκ Σεντσόφ, εκπροσωπούμενο από τη Νατάλια Καπλάν και τον Ντμίτρι Ντίνζε, καθώς ο τιμώμενος παραμένει στη φυλακή.


10. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα της χθεσινής επίθεσης στο Στρασβούργο.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Παρεμβαίνουν επ' αυτού οι Catherine Bearder, Franck Proust, Udo Bullmann και Dobromir Sośnierz.


11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε εκ μέρους των Ομάδων GUE/NGL και Verts/ALE αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση της επιτροπής να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)). Εισηγητές: Roberto Gualtieri και Esther de Lange (A8-0440/2018)), όπως εμφαίνεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της 10ης Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2018).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 10 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2018 ).

Οι επιτροπές REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO και AFCO μπορούν συνεπώς να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei και Olaf Stuger.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


12.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ίδιοι πόροι) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0500)


12.2. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0501)


12.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Λευτέρης Χριστοφόρου (A8-0453/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0502)

Παρεμβάσεις

Λευτέρης Χριστοφόρου (εισηγητής).


12.4. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


12.5. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Daniele Viotti και Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0503)

Παρεμβάσεις

Juliane Bogner-Strauss (Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την καλή συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2019 και Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Πριν να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2019, Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακολουθη δήλωση:

"Η θέση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο χωρίς τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 μπορεί επομένως να θεωρηθεί περατωθείσα. Δηλώνω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 εγκρίθηκε οριστικά."

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού παρουσία του Jean Arthuis, καθώς και των Daniele Viotti και Paul Rübig (εισηγητών για τον γενικό προϋπολογισμό) και Jens Geier (αντιπροέδρου της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


12.6. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0504)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί των δύο εκθέσεων του Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 και A8-0367/2018), και Pedro Silva Pereira (εισηγητής) κατά του αιτήματος αυτού.

Κατόπιν ΟΚ (163 υπέρ, 486 κατά, 11 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


12.7. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [2018/0091M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0505)


12.8. Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0506)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Alojz Peterle (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.


12.9. Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου [2018/0122M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0507)


12.10. Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0508)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.11. Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0509)

Παρεμβαίνει ο Dan Nica (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.12. Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0510)

Παρεμβαίνει ο Christian Ehler (εισηγητής) για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.13. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 και B8-0560/2018

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις12 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0557/2018

(αντικαθιστά τις B8-0557/2018 και B8-0558/2018)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andreas Schwab και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

—   Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0511)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0559/2018 και B8-0560/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Nicola Danti υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος


12.14. Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία [2018/2044(INI)] - . Συνεισηγητές: Monika Hohlmeier και Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0512)

Παρεμβάσεις

Monika Hohlmeier (εισηγήτρια) και Claude Moraes (πρόεδρος της επιτροπής LIBE), πριν από την ψηφοφορία.


12.15. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας [2018/2097(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0392/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0513)


12.16. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [2018/2099(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0514)


12.17. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος [2018/2098(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0515)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα αναπτυχθούν την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.36.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών σε μια δίκαιη μετάβαση για έναν ασφαλέστερο πλανήτη (2017/2973(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Kathleen Van Brempt για να ξεκινήσει η συζήτηση που πρότεινε η Ομάδα S&D.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών * - Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0428/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Ο Paul Tang παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Λάμπρος Φουντούλης, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018 και σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος


19. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


19.1. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0516)

Παρεμβαίνει ο Zdzisław Krasnodębski (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβάσεις

Rainer Wieland και Fabio Massimo Castaldo.


19.2. Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička (A8-0409/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0517)

Παρεμβαίνει ο Marian-Jean Marinescu (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


19.3. Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία [2017/2283(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0369/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0518)


20. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα αναπτυχθούν την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018.


21. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.04.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

22. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 18.08.


23. Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))

Οι Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Maštálka, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Payne, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Stanislav Polčák, Bogusław Liberadzki, Martina Dlabajová, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Kateřina Konečná, Julia Reda, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτατου Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Fabio Massimo Castaldo, Pavel Telička και Eva Joly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Juliane Bogner-Strauss.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0582/2018

—   Bart Staes, Julia Reda και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0583/2018

—   Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0584/2018

—   Nedzhmi Ali και Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP)) (B8-0585/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


24. Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (συζήτηση)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών [2018/2079(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


25. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017 [2018/2105(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Η Eleonora Evi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Emily O'Reilly (Διαμεσολαβήτρια).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Pál Csáky, Bogusław Liberadzki, Helga Stevens, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Pirkko Ruohonen-Lerner και Matt Carthy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jarosław Wałęsa και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν η Věra Jourová και η O'Reilly Emily.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


26. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 [2018/2104(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Ο Pál Csáky (αναπληρώνει την εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Helga Stevens και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Pál Csáky.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


27. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Diane James δεν είναι πλέον μέλος των μη εγγεγραμμένων και προσχωρεί στην Ομάδα EFDD από τις 13 Δεκεμβρίου 2018.


28. Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Ο Massimiliano Salini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Carlos Zorrinho και Flavio Zanonato.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Flavio Zanonato, ο οποίος και απαντά, και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Massimiliano Salini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


29. Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Bogusław Sonik (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jeroen Lenaers (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.


30. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2018 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N8-0127/2018 - C8-0490/2018 - 2018/2272(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2018 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N8-0128/2018 - C8-0491/2018 - 2018/2273(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2/2018 - ΕΥΕΔ (N8-0129/2018 - C8-0493/2018 - 2018/2276(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2018 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0130/2018 - C8-0498/2018 - 2018/2278(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


31. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 631.718/OJJE).


32. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.46.

Klaus Welle

Pavel Telička

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου