Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Esther de Lange en Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, Sven Giegold, die zich uitspreekt tegen het besluit van de commissie ECON, en Roberto Gualtieri, die zich uitspreekt voor dit besluit.


9.2. Snelle afhandeling van handelsgeschillen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen [2018/2079(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0519)


9.3. Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0520)

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


9.4. Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0521)

Het woord wordt gevoerd door Angelika Mlinar, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


9.5. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid Commissie vervoer en toerisme [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0522)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.6. Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0523)


9.7. Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0562/2018

(ter vervanging van B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand en Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0568/2018

(ter vervanging van B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jordi Solé, Bodil Valero en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0570/2018

(ter vervanging van B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias en Pirkko Ruohonen Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid [2018/2085(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0528)


9.12. Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (stemming)

Verklaring van de Commissie: Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP))

Het debat heeft op 11 december 2018 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 11.12.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de commissie LIBE, over de gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0529)


9.13. Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0582/2018

(ter vervanging van B8-0582/2018, B8-0583/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Bart Staes, Julia Reda en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano en Marco Zullo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0530)

(Ontwerpresoluties B8-0584/2018 en B8-0585/2018 komen te vervallen.)


9.14. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 [2018/2105(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0531)


9.15. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 (stemming)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017 [2018/2104(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0532)

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling